Privatumo Politika

1. Apie Walletto

UAB Walletto, uždaroji akcinė bendrovė, įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos įstatymus, juridinio asmens kodas 304686884, registruota adresu Žalgirio g. 92-222, Vilnius, Lietuva, LT-09303, yra elektroninių pinigų įstaiga, kuri šios Privatumo politikos tikslais yra laikoma Duomenų valdytoja.

Walletto Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija

Su Walletto Duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. Pašto adresu DPO@walletto.eu arba siųsdami laišką adresu Žalgirio g. 92-222, Vilnius, Lietuva, LT-09303, adresuotą 'Duomenų apsaugos pareigūnui'.

Trumpa šios Privatumo politikos santrauka

Kokius Duomenis renkame?
 • Asmens duomenys – vardas, pavardė, mokesčio mokėtojo kodas, adresas, asmens dokumento informacija ir kt.
 • Asmens tapatybės patikrinimo duomenys – jūsų nuotrauka, jūsų asmens dokumento nuotrauka.
 • Sandorių informacija – informacija apie sandorius, kuriuos atlikote naudodamiesi „Walletto“ sąskaita ar mokėjimo kortele.
 • Slapukų informacija.
Kodėl renkame šiuos Duomenis? Duomenys renkami, kad „Walletto“ galėtų teikti jums paslaugas.
Kokiu teisiniu pagrindu renkame šiuos Duomenis?

Duomenys renkami remiantis:

 • būtinybe įvykdyti sutartį su Klientu;
 • būtinybe įvykdyti teisinę prievolę;
 • jūsų sutikimu.
Kas nutiks, jeigu atsisakysiu pateikti šiuos Duomenis? Jeigu atsisakysite pateikti Duomenis, „Walletto“ negalės teikti jums paslaugų ir turės arba nutraukti sutartį, arba atsisakyti užmegzti verslo santykius.
Kiek laiko saugote surinktus Duomenis?
 • Kliento tapatybės nustatymo ir tapatybės patikrinimo duomenis – 8 (aštuonis) metus po sutartinių santykių nutraukimo;
 • Verslo korespondenciją su Klientu – 5 (penkis) metus po sutartinių santykių nutraukimo;
 • Sandorių istoriją ir susijusius sandorius patvirtinančius dokumentus – 8 (aštuonis) metus po sandorio įvykdymo arba užbaigimo.
Kaip galiu pateikti prašymo leisti susipažinti su duomenimis formą Walletto? Užpildant ir pasirašant **Formą** **Formą** ir išsiunčiant ją el. paštuo adresu DPO@walletto.eu arba paštu adresu Žalgirio g. 92-222, Vilnius, Lietuva, LT-09303, adresuojant 'Duomenų apsaugos pareigūnui'.

2. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Walletto Kliento duomenis tvarko remdamasi toliau nurodytu teisiniu pagrindu:

 • Vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktu: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį. Duomenys yra tvarkomi, kad būtų galima Klientui atidaryti Sąskaitą ir Walletto galėtų teikti Klientui paslaugas.
 • • Vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktu: tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui (Walletto) taikoma teisinė prievolė. Walletto šią teisinę prievolę vykdo kai įgyvendina 'Pažink savo klientą' reikalavimus ar atlieka kitas išsamaus patikrinimo procedūras atidarant sąskaitą Klientui, o užmezgus verslo santykius su Klientu – vykdant mokėjimus, atliekant sandorių stebėjimą, laikantis duomenų teikimo reikalavimų ir tęstinių išsamaus patikrinimo procedūrų reikalavimų (Sankcijų patikrinimo ir rizikos vertinimo).
 • Vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktu: duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais. Tai taikoma Walletto Slapukų naudojimui, taip pat tvarkant jūsų kontaktinę informaciją siekiant su jumis susisiekti ir pasiūlyti naują Walletto produktą ar paslaugas.

3. Apibrėžimai

'Klientas' – bet kuris fizinis asmuo, kuris naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis Paslaugomis arba yra kaip nors kitaip susijęs su Paslaugomis ir (arba) šių Paslaugų naudotojais ir (arba) dalykiniais santykiais su Walletto.

'Duomenų valdytojas' – fizinis arba juridinis asmuo, kuris vienas ar drauge su kitais nustato Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Kai Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais Principais, Duomenų valdytoju laikoma Walletto.

'Duomenų tvarkytojas' – fizinis arba juridinis asmuo, tvarkantis Asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu.

'Duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai' – bet kurie asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, taikomi Walletto, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR)).

'ES/EEE' – Europos Sąjunga / Europos ekonominė erdvė.

'Asmens duomenys' – bet kuri informacija, apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.

'Asmens duomenų tvarkymas' – bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija ar operacijų seka, kaip, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

'Reglamentavimo teisės aktai ir įsipareigojimai' – Walletto taikomi teisės aktai, pavyzdžiui, susiję su pinigų plovimo prevencija, banko profesine paslaptimi, komercine veikla, duomenų apsauga, mokesčiais, apskaitos tvarkymu, elektroniniais pinigais, mokėjimais, elektroninių pinigų išleidimu ir mokėjimo paslaugomis.

'Paslaugos' – Walletto Klientui teikiamos paslaugos, pavyzdžiui, sąskaitos atidarymo paraiškos peržiūra ir korespondencija, elektroninių pinigų išleidimo paslaugos, mokėjimo paslaugos ir mokėjimo kortelių išdavimo paslaugos.

'Sąskaita' – Walletto sąskaita, kuri yra priskiriama Klientui siekiant gauti Paslaugas.

4. Privatumo politikos taikymo sritis

Ši Privatumo politika yra skirta informuoti jus apie tai, kaip Walletto renka, naudoja, saugo, dalijasi ir apsaugo jūsų Asmens duomenis kai naudojatės Paslaugomis Interneto svetainėje, naudojantis mūsų išduota mokėjimo kortele, siųsdami arba gaudami mokėjimus arba susirašinėdami su mumis (pavyzdžiui, el. paštu arba žinutėmis Interneto svetainėje).

Darome prielaidą, kad jūs atidžiai perskaitėte šį dokumentą ir jį suprantate. Ši Privatumo politika yra neatsiejama Walletto Bendrųjų sutarties sąlygų dalis.

Walletto gali kartais keisti šią Privatumo politiką. Apie visus Privatumo politikos pakeitimus bus paskelbta Interneto svetainėje papildomai nusiunčiant jums elektroninį laišką su informacija apie atnaujinimą. Jei ir toliau naudositės Walletto paslaugomis, reiškia, perskaitėte atnaujintą Privatumo politiką.

5. Asmens duomenys, kuriuos renkame

Siekdama teikti jums Paslaugas, Walletto renka įvairaus pobūdžio jūsų Asmens duomenis. Asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi trimis pagrindiniais etapais:

 • registracijos
 • asmens tapatybės patikrinimo
 • Walletto Paslaugų naudojimosi

Registracijos duomenų tvarkymas

Registracijos procesas prasideda pateikus susirašinėjimui skirtą el. pašto adresą, kuris bus naudojamas tolesniam bendravimui. Šių paminėtų Asmens duomenų pateikimas yra būtinas, kad galėtume jus užregistruoti. Užbaigiant registraciją turėsite patvirtinti pateiktą el. pašto adresą kai juo bus nusiųsta atitinkama žinutė.

Patvirtinę susirašinėjimui skirtą el. pašto adresą jūs galėsite toliau pildyti Kliento anketą, skirtą atidaryti Sąskaitą ir gauti Paslaugas. Tam mes turėsime paprašyti jūsų suteikti daugiau informacijos, kad galėtume laikytis savo teisinių ir reglamentavimo įsipareigojimų. Todėl tęsdami Sąskaitos atidarymo procesą turėtumėte mums pateikti papildomus Asmens duomenis, tokius kaip:

 • vardas,
 • pavardė,
 • gimimo data,
 • gyvenamosios vietos adresas,
 • korespondencijos adresas, kuriuo pristatysime Kortelę (jeigu skiriasi nuo gyvenamosios vietos adreso),
 • asmens dokumento numeris (nacionalinės tapatybės kortelės / paso / kelionės dokumento numeris),
 • asmens dokumento galiojimo pabaigos data,
 • pase nurodyta pilietybė,
 • profesija,
 • lėšų šaltinis,
 • asmens dokumento (asmens tapatybės kortelės / paso / kelionės dokumento) kopija,
 • nuotrauka ir bet kokia kita informacija, kurią mums pateikiate, kad įrodytumėte savo tinkamumą naudotis mūsų paslaugomis.

Walletto nereikalauja suteikti daugiau informacijos, negu yra būtina siekiant laikytis mums taikomų teisinių ir reglamentavimo reikalavimų ir visada užtikrins duomenų tvarkymo minimizavimą.

Šiame dokumente paminėtus Asmens duomenis pateikti būtina, kad Sąskaita būtų atidaryta ir priskirta klientui. Jeigu būtini Asmens duomenys nebus pateikti, sąskaitos atidarymo paraiška bus atmesta.

Norėdami atidaryti Sąskaitą turime žinoti, kokiam tikslui mūsų Paslaugos yra reikalingos, todėl jūsų Walletto sąskaitos atidarymo proceso metu turite nustatyti ir nurodyti tokią veiklą ir suteikti detalią informaciją apie ją. Tokia informacija yra renkama ir tvarkoma siekiant laikytis mums taikomų teisinių ir reglamentavimo reikalavimų.

Kartais galime paprašyti suteikti daugiau informacijos, kad nustatytume jūsų asmens tapatybę arba galėtume laikytis mums taikomų teisinių ir reglamentavimo reikalavimų. Tokiais atvejais jūsų paprašysime suteikti papildomą informaciją.

Jeigu su mumis susisieksite, tos korespondencijos įrašus išsaugosime.

Asmens duomenys, kuriuos Walletto surenka Registracijos etape, yra naudojami šiems tikslams:

 • atidaryti Sąskaitą;
 • nustatyti Kliento asmens tapatybę;
 • įvertinti Kliento riziką pagal mums taikomus Reglamentavimo teisės aktus ir įsipareigojimus.

Kad galėtume teikti jums savo paslaugas ir vykdyti jūsų mokėjimus, nuolatiniam rizikos vertinimui turime naudoti duomenis, kuriuos pateikėte registracijos ir tapatybės nustatymo etapuose.

Duomenys daugiausia naudojami tikrinant informaciją su Sankcijų sąrašais ir įvairiomis duomenų bazėmis ar viešaisiais ištekliais, kad galėtume patikrinti, ar žiniasklaidoje apie jus nėra skelbiama neigiama informacija:

 • Pagal įstatymus ir reglamentus Walletto yra įsipareigojusi tokį rizikos vertinimą atlikti jūsų asmens tapatybės patikrinimo proceso metu ir vėliau nuolatos jį užbaigus. Tai reiškia, kad jūsų duomenis galime tvarkyti prieš tvarkydami jūsų mokėjimus arba juos tvarkydami bei nustatytais intervalais pagal tvarkaraštį;
 • Šį vertinimą tiesiogiai galime atlikti mes arba mūsų Paslaugų teikėjai;
 • Walletto gali paprašyti jūsų suteikti papildomą informaciją, jeigu rizikos vertinimo metu nustatoma nauja informacija, dėl kurios pagal taikomus įstatymus ir reglamentus „Walletto“ yra įpareigota atlikti išsamaus patikrinimo procedūras.

Jūsų kontaktinę informaciją Walletto tvarko tik norėdama:

 • teikti jums pagalbą, informuoti jus apie būsimus Interneto svetainės pokyčius arba patobulinimus;
 • teikti jums informaciją apie jums arba Paslaugoms, kuriomis naudojatės, galiojančių reikalavimų ir sąlygų pokyčius bei kitą svarbią informaciją;
 • paprašyti atnaujinti esamą informaciją arba suteikti naują informaciją, kuri yra būtina siekiant laikytis mums taikomų teisės aktų ir įsipareigojimų.

Jūs bet kada galite redaguoti, atnaujinti arba paprašyti ištrinti jūsų kontaktinę informaciją ar kitus anksčiau mums pateiktus Asmens duomenis susisiekdami su mūsų Duomenų apsaugos pareigūnu el. pašto adresu dpo@walletto.eu arba užpildydami prašymo formą mūsų Interneto svetainėje.

Atkreipkite dėmesį, kad paprašyti ištrinti jūsų kontaktinę informaciją ir kitus registracijos duomenis jūs galėsite tik jei pagal taikomus įstatymus Walletto nebus teisiškai įsipareigojusi tokius duomenis išsaugoti.

Kliento asmens tapatybės patikrinimo duomenų tvarkymas

Norėdami gauti Walletto Paslaugas jūs privalote patvirtinti savo asmens tapatybę. Mes jus atpažįstame pagal Asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate registracijos proceso metu. Tačiau tokius Asmens duomenis būtina pagrįsti, todėl papildomai asmens tapatybės patikrinimo tikslais taip pat pasikliauname asmens tapatybės patikrinimo paslaugomis, kurias mums suteikia mūsų paslaugų teikėjai.

Vykdant šį asmens tapatybės patikrinimo etapą būsite paprašyti įkelti savo asmens tapatybės dokumentą. Atliksite veido atvaizdo patikrinimą. Dėl paminėtų tikslų mes gauname ir pasikliauname tam tikru patvirtinimu iš savo paslaugų teikėjų, kad jūsų asmens tapatybė yra patvirtinta. Atkreipkite dėmesį, kad pagal taikomus įstatymus Walletto yra įsipareigojusi rinkti ir saugoti visus Kliento tapatybės nustatymo ir tapatybės patikrinimo proceso metu gautus duomenis, todėl skanuotas asmens dokumentų kopijas, su veido atpažinimu susijusius duomenis ir visą kitą informaciją „Walletto“ saugos pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą ir kitus reglamentuojančius teisės aktus.

Walletto prašys suteikti tolesnę informaciją, pagal kurią Walletto galės pagrįstai jus atpažinti ir patikrinti jūsų tapatybę. Walletto pasilieka teisę susisiekti su jumis ir paprašyti suteikti daugiau informacijos arba patvirtinti, kad pateikta informacija yra naujausia ir galiojanti.

Walletto tvarko Kliento asmens tapatybės patikrinimo proceso metu surinktą informaciją siekdama laikytis taikomų teisinių ir kitų reikalavimų bei norėdama užtikrinti, kad Klientas nebando sukurti papildomas Sąskaitas arba sukčiauti. Jeigu atsisakysite atlikti asmens tapatybės ir veido atvaizdo patikrinimą, jūsų Sąskaitos atidarymo procesas bus sustabdytas.

Visus Asmens duomenis tapatybės patikrinimo procesui pateikiate tiesiogiai jūs arba mūsų paslaugų teikėjas atlikdamas jūsų tapatybės patikrinimą, todėl tokių duomenų tvarkymui galioja to paslaugų teikėjo sąlygos. Prieš pradėdami asmens tapatybės patikrinimo procesą turėtumėte atidžiai peržiūrėti tokio Paslaugų teikėjo privatumo politiką.

Kai naudojatės mūsų Paslaugomis ir Sąskaita, mes renkame tokią informaciją:

 • Sandorių istorijos (data, informacija apie mokėtoją ir gavėją, sandorio suma) informacija tvarkoma siekiant: (i) teikti tolesnius atnaujinimus ir pagerinimus, (ii) užtikrinti atitiktį teisiniams reikalavimams;
 • Susirašinėjimo istorija, įskaitant, tačiau neapsiribojant, jūsų pateiktomis pretenzijomis ir skundais, tvarkoma siekiant įvykdyti su Paslaugų teikimu susijusius įsipareigojimus. Atkreipkite dėmesį, kad jūsų tapatybę nustatome pagal el. pašto adresą, kurį pateikėte registracijos proceso metu. Pateikdami prašymą visada pateikite savo el. pašto adresą. Kitaip negalėsime tinkamai nustatyti jūsų asmens tapatybės ir suteikti jūsų prašomą informaciją ar įvykdyti jūsų prašymą;
 • Informacija apie jūsų elgesys naudojantis Sąskaita (paspaudimai, aplankyti Interneto svetainės skyriai) tvarkoma siekiant užtikrinti Interneto svetainės patobulinimų funkcionalumą;
 • Jūsų mokėjimo kortelės informacija (išdavimo data ir galiojimo pabaigos data) tvarkoma siekiant suteikti jums Paslaugas;
 • Žinučių turinys: jeigu įtraukiate žinutę su savo mokėjimais, Walletto tos žinutės turinį išsaugo;
 • Slapukai: kaip dauguma Interneto svetainių ir mobiliųjų programėlių, mes naudojame slapukus. Su informacija apie naudojamus slapukus galite susipažinti mūsų slapukų politikoje.

Asmens duomenis, kuriuos surenka naudojantis Paslaugomis arba Sąskaita, Walletto tvarko remiantis šiais teisiniais pagrindais:

 • sudarydama ir vykdydama sutartinius įsipareigojimus tarp Walletto ir Kliento; ir
 • įgyvendindama teisėtus Walletto kaip duomenų valdytojo ir Interneto svetainės platformos administratoriaus interesus;
 • vykdydama teisinius įsipareigojimus, kuriuos Walletto privalo įgyvendinti.

Kai naudodamiesi mūsų Paslaugomis pateikiate mums asmens duomenis apie kitą asmenį, patvirtinate, kad gavote to asmens sutikimą atskleisti jų asmens duomenis jų rinkimui ir naudojimui. Teikdami mums tokius asmens duomenis jūs prisiimate visą atsakomybę prieš šį asmenį, jeigu negavote tinkamo sutikimo teikti tokius duomenis ir įsipareigojate atleisti mus nuo bet kokios atsakomybės, kuri gali atsirasti neteisėtai teikiant ir (arba) atskleidžiant asmens duomenis.

6. Kiti asmens duomenų naudojimo tikslai

Interneto svetainės tobulinimas

Asmens duomenis naudojame atlikdami savo Interneto svetainės analizę ir tobulinimus, kad jums ir kitiems galėtume teikti geresnę, intuityvesnę ir asmeninius poreikius atitinkančią patirtį bei skatinti narių skaičiaus augimą.

Pagalba klientui

Asmens duomenis naudojame, kad galėtume su jumis susisiekti norėdami suteikti pagalbą, pranešti apie naujienas ir atnaujinimus, teikti saugumo pranešimus ar informaciją.

Saugumas ir tyrimai

Asmens duomenis naudojame saugumui, sukčiavimo prevencijai ir tyrimams. Naudojame Asmens duomenis (įskaitant jūsų korespondenciją), jeigu manome, kad tai būtina saugumo sumetimais, siekiant ištirti galimą sukčiavimą arba kitus mūsų Bendrųjų sutarties sąlygų, šios Privatumo politikos pažeidimus ar siekiant laikytis mums taikomų teisinių ir reglamentavimo reikalavimų. Prašysime jūsų suteikti bet kokią papildomą informaciją, kuri, mūsų nuomone, turės įtakos tyrimo procesui arba nagrinėjant jūsų skundą (prašymą).

Profiliavimas

Walletto vykdomas profiliavimas yra susijęs su asmens duomenų tvarkymu automatiniu būdu siekiant įvykdyti teisės aktų nustatytus tikslus, susijusius su rizikos valdymu ir nuolatine bei periodine sandorių stebėsena, norint užkirsti kelią sukčiavimui. Toks vykdomas profiliavimas grindžiamas Walletto teisinės pareigos ir sutarties vykdymu.

Informacijos apie panašius produktus ir paslaugas teikimas

Naudojame Asmens duomenis, kad suteiktume jums informaciją apie kitas mūsų siūlomas prekes ir paslaugas, panašias į tas, kurias jūs jau įsigijote arba kuriomis domėjotės.

Trečiosios šalies informacija

Walletto gali pasitelkti Trečiąją šalį, kad gautų papildomą informaciją apie Klientą. Tokios Trečiosios šalys kaupia viešai prieinamą informaciją, tokią kaip naujienų straipsniai, įmonių registrai ir kiti vieši šaltiniai. Walletto šią informaciją sujungs su ta, kurią mums suteikėte, ir ją naudosime siekdami geriau suprasti jūsų finansines aplinkybes ir elgesį, kad galėtume priimti sprendimus dėl to, kaip tvarkome jūsų Sąskaitą ir ar sutikti patvirtinti paraišką dėl Sąskaitos atidarymo.

7. Iš trečiųjų šalių gauti asmens duomenys

Mes renkame ir gauname jūsų Asmens duomenis iš jūsų ir šių šaltinių:

 • Glaudžiai bendradarbiaujame su trečiosiomis šalimis, kad jos galėtų mums padėti teikti jums savo Paslaugas. Trečiosios šalys yra verslo partneriai; technines, mokėjimo ir pristatymo paslaugas teikiantys subrangovai, reklamos tinklai, analitinės medžiagos teikėjai, paieškos informacijos teikėjai, kredito informacijos teikimo įmonės, kovos su sukčiavimu tarnybos, klientų aptarnavimo paslaugų teikėjai ir programų kūrėjai. Informacija, kurią apie jus renkame iš tokių šalių, gali apimti kredito paieškos informaciją; informaciją, kuri padeda mums patikrinti jūsų asmens tapatybę arba informaciją, susijusią su jūsų mokėjimo sandoriais.
 • Kitų teisės šaltinių, tokių kaip viešieji registrai, internetinės paieškos sistemos bei viešieji šaltiniai, tokie kaip socialinė žiniasklaida.

Jeigu esate mūsų verslo kliento faktiškasis savininkas, akcininkas, atstovas ar darbuotojas, jūsų Asmens duomenis renkame siekdami vykdyti mums taikomus teisinius ir reglamentavimo reikalavimus. Jūsų Asmens duomenis mums teikia įmonės, kurioje užimate tam tikras pareigas, atstovai. Pagal šį punktą gauti Asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis šios Privatumo politikos nuostatomis ir jūs turite visas šioje Privatumo politikoje ir taikomuose įstatymuose išvardintas Duomenų subjekto teises.

8. Kaip dalinamės asmens duomenimis

Siekdami teikti jums Paslaugas ir laikytis mums taikomų teisinių ir reglamentavimo reikalavimų, naudojamės trečiųjų šalių paslaugomis, o tokios trečiosios šalys suteikdamos mums savo paslaugas naudoja asmens duomenis. Todėl informacija, kurią renkame apie jus, mes dalinamės su paslaugų teikėjais (Duomenų tvarkytojais), tokiais kaip:

 • Debesijos duomenų saugyklų (serverių) paslaugų teikėjais. Jų paslaugomis naudojamės, kad jūsų duomenis galėtume saugoti saugiai ir patikimai.
 • Kortelių išdavimo institucijomis. Siekdami išduoti jums kortelę, kad galėtumėte naudotis mūsų Paslaugomis.
 • Asmens tapatybės nustatymo ir patikrinimo paslaugų teikėjais – kad galėtume patvirtinti jūsų asmens tapatybę.
 • Korespondentinės bankininkystės institucijomis. Kad, vadovaudamiesi jūsų instrukcijomis, galėtume leisti vykdyti mokėjimus.
 • Teisėsaugos institucijomis – nusikaltimų prevencijos ir tyrimų tikslais.
 • Priežiūros institucijomis – finansų rinkų priežiūros įgalinimo tikslu arba tais atvejais, kai Reglamentavimo institucija gavo jūsų skundą arba kai duomenys yra būtini norint užkirsti kelią arba tirti finansinį nusikaltimą.
 • Mokesčių institucijomis – siekiant laikytis finansinėms institucijoms taikomų bendrų duomenų teikimo standartų reikalavimų.
 • Auditoriais, buhalteriais ir teisininkais – siekiant atlikti finansinius, techninius ir teisinius Walletto operacijų auditus, turime pasidalinti informacija apie jūsų Sąskaitą kaip tokio audito sudedamąją dalį.
 • Kitais paslaugų teikėjais, su kuriais sudarėme paslaugų teikimo sutartis arba kai tokia informacija pasidalinti būtina vadovaujantis taikomais įstatymais.

Mes naudojamės tik tų duomenų tvarkytojų, kurie užtikrina apsaugos priemones ir naudoja technines bei organizacines saugumo priemones, prilygstančias toms, kurių reikalaujama pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, paslaugomis.

Asmens duomenų tvarkymas EEE ir už jos ribų

 • Duomenys, kuriuos iš jūsų renkame, bus perkelti į ir saugomi paskirties vietoje Europos ekonominės erdvės (EEE) ribose.
 • Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi už EEE ribų, kad galėtume vykdyti sutartinius įsipareigojimus jums teikti Paslaugas. Gali pasitaikyti atvejų, kai Walletto turės siųsti jūsų duomenis už EEE ribų, pavyzdžiui:
  • įvykdyti jūsų prašymą atlikti tarptautinį mokėjimą;
  • tvarkyti jūsų mokėjimo duomenis;
  • teikti pasaulinius kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu sprendimus bei teikti nuolatines pagalbos paslaugas.

Imsimės visų būtinų priemonių, kad užtikrintume, jog jūsų duomenys yra saugiai tvarkomi vadovaujantis įstatymais, konkrečiai:

 • bus siunčiama kiek įmanoma mažiau duomenų, būtinų įgyvendinti jų tvarkymo tikslą;
 • duomenys bus siunčiami tik šifruotais komunikacijos kanalais.

Mūsų teisinis įsipareigojimas naudoti arba atskleisti Asmens duomenis

Valstybės ir valdžios institucijos gali mūsų, kaip reguliuojamos finansų įstaigos, paprašyti pasidalinti jūsų Asmens duomenimis.

Taip padarysime, tik jeigu privalėsime laikydamiesi teisinio reikalavimo suteikti informaciją arba kai turėsime imtis teisinių veiksmų, kad apgintume savo teises, bei tais atvejais, kai sąžiningai tikėsime, jog prieiga prie informacijos, naudojimasis ja, jos kaupimas arba atskleidimas yra pagrįstai būtini siekiant laikytis bet kokio taikomo įstatymo, reglamento, teisinio proceso ar vykdytino vyriausybės prašymo, vykdyti taikomas Bendrosios sutarties sąlygas, įskaitant tyrimus dėl galimų pažeidimų, nustatyti, užkirsti kelią arba kitaip kovoti su sukčiavimu, spręsti saugumo ar techninius klausimus.

Kita

Walletto gali bendradarbiauti su kitomis finansų institucijomis, tokiomis kaip banko, kredito ir finansinių paslaugų partneriais, įskaitant bankais partneriais, bankininkystės tarpininkais, kredito įmonėmis ir tarptautiniais mokėjimo paslaugų teikėjais. Su jų pagalba galime teikti jums platesnį Paslaugų asortimentą arba geresnės kokybės Paslaugas. Kai siūlysime jums tokias paslaugas, jūsų bus paprašyta duoti sutikimą tvarkyti asmens duomenis.

9. Jūsų teisės

Dėl savo Asmens duomenų apsaugos turite šias teises:

 • Teisę prašyti prieigos prie informacijos, kurią apie jus tvarkome: ši teisė suteikia jums galimybę gauti asmens duomenų, kuriuos apie jus turime, kopiją;
 • Teisę prašyti pataisyti neteisingą (netikslią) informaciją apie jus: ši teisė suteikia jums galimybę, kad visi neišsamūs arba netikslūs Asmens duomenys, kuriuos apie jus turime, būtų ištaisyti. Atkreipkite dėmesį, kad mes turime patikrinti visų naujų duomenų, kuriuos mums pateikėte, tikslumą;
 • Teisę prašyti perduoti visus arba dalį Asmens duomenų: ši teisė suteikia jums galimybę prašyti mūsų pateikti jums visus jūsų Asmens duomenis struktūrizuotu, bendrai naudojamu kompiuterio skaitomu formatu ir teisę juos perduoti kitam tinkamam Duomenų valdytojui. Atkreipkite dėmesį, kad ši teisė yra taikoma tik automatizuotai informacijai, dėl kurios naudojimo iš pradžių mums davėte sutikimą arba kai mes naudojome šią informaciją sutarčiai su jumis įvykdyti;
 • Teisę prašyti ištrinti Asmens duomenis: ši teisė suteikia jums galimybę prašyti mūsų ištrinti arba pašalinti Asmens duomenis, kai mes neturime teisinio pagrindo juos tvarkyti arba jeigu jūs sėkmingai pasinaudojote savo teise prieštarauti ją tvarkyti (kaip toliau aprašyta 9 punkte). Atkreipkite dėmesį, kad, kaip reguliuojama finansų įstaiga, pagal taikomus įstatymus dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos bei Lietuvos Respublikos Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymą, Walletto yra įsipareigojusi keletą metų saugoti tam tikrą jūsų suteiktą informaciją, todėl dėl paminėtų priežasčių mes ne visada galime įvykdyti jūsų prašymą ištrinti informaciją. Gavę jūsų prašymą informuosime, ar susiklosčiusi situacija yra tokia, kaip apibūdinta.
 • Teisę prašyti apriboti duomenų tvarkymą: ši teisė suteikia jums galimybę prašyti mūsų sustabdyti jūsų asmens duomenų tvarkymą šiais atvejais:
  • jeigu norite, kad mes nustatytume duomenų tikslumą;
  • kai duomenis naudojame neteisėtai, tačiau jūs nenorite, kad juos ištrintume;
  • kai norite, kad mes saugotume duomenis, nors mums jie nebėra reikalingi, nes jums jų reikia, kad atsirastų, galėtų būti įgyvendinami arba ginami teisiniai reikalavimai;
  • kai jūs nesutinkate, kad naudotume jūsų duomenis, tačiau mums reikia patikrinti, ar mes turime viršesnį teisinį pagrindą juos naudoti.

Atkreipkite dėmesį, kad dėl tokių prašymų gali susidaryti situacija, kai mes negalime vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų jums arba sudaryti su jumis sutartį. Tokiu atveju jus apie tai informuosime.

 • Teisę prieštarauti Asmens duomenų tvarkymui, kai duomenys yra tvarkomi tenkinant teisėtus interesus: šia teise galima pasinaudoti kai mes pasikliaujame savo (arba trečiosios šalies) teisiniu interesu, tačiau jūsų konkrečioje situacijoje toks tvarkymas turi įtakos pagrindinėms jūsų teisėms ir laisvėms. Jūs taip pat turite teisę prieštarauti kai jūsų asmens duomenis naudojame tiesioginės rinkodaros tikslais. Atkreipkite dėmesį, kad, kaip reguliuojama finansų įstaiga, pagal taikomus įstatymus dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos bei Lietuvos Respublikos Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymą, Walletto yra įsipareigojusi tam tikrus jūsų duomenis tvarkyti atitikties tikslais, todėl tam tikrais atvejais galime parodyti, kad turime įtikinamų teisėtų priežasčių tvarkyti jūsų Asmens duomenis, kurios yra viršesnės už jūsų teises. Atkreipkite dėmesį, kad paminėtų įstatymų reikalavimai yra viršesni už bet kokią teisę prieštarauti pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus. Jeigu jūs prieštaraujate tam tikrų duomenų tvarkymui, gali būti, kad mes negalėsime teikti jums Paslaugų ir tikėtina, kad turėsime panaikinti jūsų sąskaitą.
 • Kad galėtumėte naudotis bet kuria iš pirmiau paminėtų teisių, prašome susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo komanda el. paštu, užpildant prašymo formą mūsų Interneto svetainėje arba susisiekiant su mūsų Duomenų apsaugos pareigūnu kaip nurodyta toliau. Paprašysime jūsų patvirtinti savo asmens tapatybę ir suteikti daugiau informacijos dėl jūsų prašymo.

10. Kaip ilgai mes saugome jūsų duomenis

Kaip reguliuojama finansų įstaiga, pagal taikomus įstatymus dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos bei Lietuvos Respublikos Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymą, Walletto yra įsipareigojusi jūsų Asmens duomenis saugoti keletą metų:

 • kliento tapatybės nustatymo ir tapatybės patikrinimo duomenis – 8 (aštuonis) metus po sutartinių santykių nutraukimo;
 • verslo korespondenciją su Klientu – 5 (penkis) metus po sutartinių santykių nutraukimo;
 • sandorių istoriją ir susijusius sandorius patvirtinančius dokumentus – 8 (aštuonis) metus po sandorio įvykdymo arba užbaigimo.

Kompetentingai institucijai pateikus pagrįstus nurodymus, pateikti duomenų saugojimo terminai gali būti pratęsti iki 2 (dviejų) metų.

Atitinkamai, šį duomenų saugojimo reikalavimą taikome kaip standartinį visiems iš jūsų gaunamiems asmens duomenims. Siekdami jūsų informacijos nesaugoti ilgiau, negu yra būtina, jokių jūsų asmens duomenų nesaugosime ilgiau nei 8 metus po mūsų verslo santykių nutraukimo.

11. Skundai

Jeigu manote, kad Walletto pažeidė šią politiką arba neteisingai tvarkė jūsų asmens duomenis, turėtumėte nusiųsti prašymą arba skundą tiesiogiai Walletto el. Pašto adresu dpo@walletto.eu arba paštu į mūsų biurą adresu Žalgirio g. 92-222, LT-09303, Vilnius, Lietuva.

Atkreipkite dėmesį, kad Walletto jūsų asmens tapatybę nustato pagal asmens duomenis ir e-l. pašto adresą, kuriuos pateikėte Walletto, kai užsiregistravote paslaugoms. Pateikdami prašymą visada pateikite savo asmens duomenis, o prašymą siųskite iš el . pašto adreso, kurį pateikėte kai užsiregistravote paslaugoms. Kitaip negalėsime tinkamai nustatyti jūsų asmens tapatybės ir suteikti jūsų prašomą informaciją ar įvykdyti jūsų prašymą;

Walletto skundą peržiūrės ir jums atsakys per 15 darbo dienų arba informuos jus, kad mums reikia daugiau laiko norint pateikti jums išsamų atsakymą.

Jeigu dėl bet kokių priežasčių Walletto atsakymas jūsų netenkina, jūs turite teisę pateikti skundą Nacionalinei duomenų apsaugos institucijai (DAI) arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai Lietuvoje (https://vdai.lrv.lt/en/) el. Pašto adresu ada@ada.lt

Vis dėlto, norėtume, kad, prieš kreipdamiesi į DAI, suteiktumėte mums galimybę išspręsti jūsų problemas ir rasti jus tenkinantį sprendimą. Todėl pirma prašome susisiekti su mumis.