Bendrosios sutarties sąlygos

Atsisiųsti visą dokumentą

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Bendrosios sutarties sąlygos yra elektroninių pinigų įstaigos UAB „Walletto“ (į.k. 304686884, buveinės adresas Žalgirio g. 92-222, Vilnius, 09303, Lietuvos Respublika, Lietuvos banko išduotos licencijos Nr. 33) (toliau – Walletto arba mes) viešoji oferta sudaryti Walletto siūlomų mokėjimo paslaugų Sutartį. Bendrųjų sutarties sąlygų 3 skyriuje nustatyta tvarka sutikus su Bendrosiomis sutarties sąlygomis jos bus taikomos Walletto ir Kliento santykiams. Bendrosios sutarties sąlygos nustato Walletto ir Kliento teises, pareigas ir kitas sąlygas, susijusias su Walletto teikiamomis Paslaugomis.

1.2. Be Bendrųjų sutarties sąlygų Walletto ir Kliento santykius taip pat reglamentuoja šie dokumentai, kurie laikomi neatsiejama mokėjimo paslaugų teikimo Sutarties dalimi:

1.3. Bendrųjų sutarties sąlygų 1.2.1–1.2.5 punktuose išvardytuose dokumentuose pateikiamos specialiosios nuostatos, pagal kurias Klientas ir Walletto susitaria dėl šiuose dokumentuose nurodytų atitinkamų Paslaugų naudojimo sąlygų, kurios detalizuoja ir turi viršenybę prieš Bendrąsias sutarties sąlygas.

1.4. Registruodamasis Sistemoje Klientas patvirtina, kad supranta, jog Bendrosios sutarties sąlygos ir kitos 1.2.1–1.2.5 punktuose išvardytos neatskiriamos mokėjimo paslaugų teikimo Sutarties dalys yra labai svarbios ir turi būti atidžiai perskaitytos prieš nusprendžiant naudotis Walletto teikiamomis Paslaugomis.

1.5. Bendrosios sutarties sąlygos įsigalioja ir galioja neribotą laiką, kai Klientas išreiškia sutikimą jų laikytis ir užbaigia registracijos procesą Sistemoje. Paslaugų teikimo sąlygos taikomos, kai Klientas pradeda naudotis konkrečia Paslauga. Kitos 1.2.2–1.2.5 punktuose išvardytos neatskiriamos Sutarties dalys gali įsigalioti skirtinga tvarka ir terminais, kurie nustatyti konkrečiame 1.2.1–1.2.5 punktuose nurodytame dokumente.

1.6. Atsižvelgdama į Lietuvos banko išduotą elektroninių pinigų įstaigos lice nciją Nr. 33 Walletto teikia šias Paslaugas:

 • 1.6.1. mokėjimo sąskaitų atidarymas ir aptarnavimas;
 • 1.6.2. mokėjimo kortelių išleidimas ir aptarnavimas;
 • 1.6.3. mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų, esančių Walletto Klientų Sąskaitoje arba sąskaitoje, kuri atidaryta kito Mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą (mokėjimo operacijos naudojant mokėjimo kortelę ar kitą Mokėjimo priemonę, kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus);
 • 1.6.4. įmokų surinkimas;
 • 1.6.5. valiutos keitimo operacijos.

2. Sąvokos

2.1. BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis Duomenų Apsaugos Reglamentas).

2.2. Darbo diena – bet kuri diena, išskyrus šeštadienį, sekmadienį arba valstybinę ar nedarbo dieną Lietuvoje.

2.3. Darbo valandos – laikas Darbo dienomis nuo 9 val. iki 18 val. (Lietuvos laiku).

2.4. EEE – Europos ekonominė erdvė.

2.5. Elektroniniai pinigai – elektroniniu, įskaitant magnetinį, būdu saugoma piniginė vertė, išreikšta reikalavimu Walletto. Elektroniniai pinigai išleidžiami gavus lėšas, skirtas Mokėjimo operacijoms atlikti, ir juos priima fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra Walletto.

2.6. Gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris Mokėjimo nurodyme nurodytas kaip lėšų gavėjas.

2.7. Klientas arba jūs – fizinis arba juridinis asmuo, kuris sutinka su Sutartimi.

2.8. Komisinis atlyginimas – mokestis, kurį imame už Mokėjimo operaciją ir (arba) susijusias Paslaugas. Komisiniai atlyginimai už mūsų Paslaugas ir operacijas viešai skelbiami adresu https://walletto.eu/lt/pricing/. Komisiniai atlyginimai patvirtinami ir keičiami šiose Bendrosiose sutarties sąlygose nustatyta tvarka.

2.9. Konfidenciali informacija – bet kokia informacija, kuri pažymėta žyma „Konfidencialu“ arba kuri turėtų būti pagrįstai laikoma konfidencialia, atsižvelgiant į informacijos atskleidimo aplinkybes arba jos pobūdį; įskaitant, nepažeidžiant pirmiau pateiktos informacijos bendrumo, konfidencialiomis laikomos Sutarties sąlygos, taip pat verslo planai, duomenys, strategijos, metodai, klientai ir jų sąrašai, techninės specifikacijos, sandorių duomenys ir duomenys apie klientus.

2.10. KYC – „Pažink savo klientą“ (angl. Know Your Customer) procesas, kurio metu Klientas identifikuojamas ir patikrinamas.

2.11. Lėšos (lėšos) – grynieji pinigai, pinigai Sąskaitoje ir Elektroniniai pinigai.

2.12. Mokėjimo nurodymas – bet koks Mokėtojo arba Gavėjo nurodymas savo Mokėjimo paslaugų teikėjui įvykdyti Mokėjimo operaciją.

2.13. Mokėjimo operacija – Mokėtojo arba jo vardu, arba Gavėjo inicijuotas lėšų įmokėjimo, pervedimo ar išėmimo veiksmas, neatsižvelgiant į Mokėtojo ir Gavėjo tarpusavio įsipareigojimus.

2.14. Mokėjimo paslaugų teikėjas (MPT) – kredito įstaigos, elektroninių pinigų, mokėjimo įstaigos ar kitos įstaigos, kurios turi teisę teikti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnyje nurodytas mokėjimo paslaugas.

2.15. Mokėjimo priemonė – personalizuota priemonė (daiktas) ir (arba) tam tikros Šalių sutartos procedūros, kurias naudojate Mokėjimo nurodymui inicijuoti.

2.16. Mokėtojas – fizinis arba juridinis asmuo, pateikiantis Mokėjimo nurodymą.

2.17. Paskyra – mūsų Sistemoje jums sukurta paskyra, kurioje galite matyti savo Sąskaitą ir su ja susijusią informaciją, užsisakyti mūsų teikiamas Paslaugas, gauti mūsų pranešimus ir informaciją apie Sutartį ir mūsų teikiamas Paslaugas.

2.18. Paslaugų teikimo sąlygos – neatskiriama Šalių Sutarties dalis, susijusi su konkrečiomis konkrečios Paslaugos teikimo sąlygomis.

2.19. Paslauga – bet kuri (arba visos) iš šių Bendrųjų sutarties sąlygų 1.6.1–1.6.5 punktuose nurodytų paslaugų.

2.20. Patvarioji laikmena – laikmena, kurioje asmeniškai Klientui skirta informacija saugoma taip, kad su ta informacija būtų galima susipažinti informacijos paskirtį atitinkančiu laikotarpiu, ir iš kurios laikoma informacija atgaminama jos nepakeičiant (pvz., informacija gali būti pateikiama išsiunčiant jums elektroninį laišką su prisegtu PDF (angl. portable document format) dokumentu).

2.21. Saugumo duomenys – bet kokie jūsų sukurti arba gauti ir naudoti personalizuoti duomenys, skirti prieigai prie Paskyros arba atskirų mūsų teikiamų Paslaugų inicijavimui ir valdymui ir (arba) Mokėjimo operacijų inicijavimui, autorizavimui, įgyvendinimui, patvirtinimui ir priėmimui.

2.22. Sąskaita – mūsų Sistemoje jūsų naudojimui atidaryta mokėjimo sąskaita.

2.23. Sistema – Paslaugoms teikti naudojama Walletto elektroninė sistema, pasiekiama nuotolinio ryšio priemonėmis arba internetu.

2.24. Sutartis – Bendrosios sutarties sąlygos ir kitos, specialiosios Paslaugų teikimo sąlygos (pvz., susitarimai dėl mokėjimo kortelių, mokėjimo paslaugų, mokėjimų surinkimo paslaugos sąlygų), dėl kurių Šalys susitarė ir kurios yra taikomos kartu su Bendrosiomis sutarties sąlygomis, kaip nustatyta Bendrųjų sutarties sąlygų 1.2 punkte.

2.25. Šalys – Sutarties šalys, t. y. Klientas (jūs) ir Walletto (mes).

2.26. Tarptautinė mokėjimo kortelių organizacija – tarptautinės mokėjimo kortelių organizacijos „VISA International“, „Mastercard International“.

2.27. Unikalus identifikatorius – raidžių, skaičių ir simbolių derinys (pvz., IBAN formato numeris), kurį mes, kaip Mokėjimo paslaugų teikėjas, galime jums suteikti, kad vienareikšmiškai identifikuotume jus ir (arba) jūsų Sąskaitą atliekant Mokėjimo operacijas. Sutartyje, priklausomai nuo konteksto, ši sąvoka taip pat gali reikšti identifikatorius, išduodamus Mokėtojams arba Gavėjams atliekant Mokėjimo operacijas, kurias gaunate arba atliekate.

2.28. Vartotojas – fizinis asmuo, kuris naudojasi Paslaugomis pagal Sutartį ir siekia tikslų, nesusijusių su šio asmens verslo, komercine ar profesine veikla.

2.29. Verslas – verslo, komercinė, profesinė ar kitokia veikla, iš kurios gaunamos pajamos ir (arba) pelnas, išskyrus veiklą pagal darbo sutartį.

2.30. Walletto arba mes – UAB „Walletto“, įmonės kodas 304686884, registruota buveinė: Žalgirio g. 92-222, 09303 Vilnius, Lietuva, el. paštas info@walletto.eu, interneto svetainės adresas www.walletto.eu. Walletto yra įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ir turi Lietuvos banko 2018 m. kovo 29 d. išduotą elektroninių pinigų įstaigos licenciją Nr. 33. Lietuvos bankas prižiūri Walletto. Daugiau informacijos apie priežiūros instituciją rasite paspaudę šią nuorodą: https://www.lb.lt.

3. Registracija Sistemoje

3.1. Norėdami gauti prieigą prie Paskyros bei pradėti naudotis Paslaugomis, pirmiausia turite registruotis Sistemoje ir pateikti informaciją bei dokumentus, kurių prašome mūsų KYC procesui. Sutinkate, kad mes turime teisę reikalauti papildomų duomenų ir informacijos, siekdami užtikrinti tinkamą tapatybės nustatymo ir patikrinimo procesą.

3.2. Pasiliekame teisę reikalauti dokumentus išversti, legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille), jei teisės aktuose nenustatyta kitaip.

3.3. Už mūsų prašomos informacijos ir dokumentų pateikimą atsakote tik jūs. Visas su prašomų dokumentų pateikimu susijusias išlaidas padengiate jūs.

3.4. Jūs atsakote už tai, kad visa registracijos proceso metu arba bet kuriuo metu po jo pateikta informacija būtų tiksli ir teisinga. Jūs suprantate, kad esate atsakingas už bet kokius nuostolius, kurie gali atsirasti dėl negaliojančių dokumentų ar neteisingos informacijos pateikimo, ir prisiimate juos sau.

3.5. Jei esate fizinis asmuo:

 • 3.5.1. žinote, kad Walletto teikia Paslaugas tik asmenims, sulaukusiems 18 (aštuoniolikos) metų;
 • 3.5.2. turite teisę atidaryti vieną mokėjimo sąskaitą, nebent mes aiškiai patvirtiname papildomų mokėjimo sąskaitų atidarymą;
 • 3.5.3. privalote mus informuoti, jeigu ketinate naudotis mūsų Paslaugomis Verslo tikslais;
 • 3.5.4. neinformavęs apie tai, kad ketinate naudotis mūsų Paslaugomis Verslo tikslais, suprantate, kad būsite laikomas Vartotoju, kaip apibrėžta šių Bendrųjų sutarties sąlygų 2.28 punkte, ir galėsite naudotis mūsų teikiamomis Paslaugomis tik savo asmeniniams poreikiams.

3.6. Mes pasiliekame teisę atsisakyti patvirtinti jūsų Paskyros Sistemoje registraciją ir teikti Paslaugas dėl šių nurodytų sąlygų:

 • 3.6.1. jeigu jūs nepateikiate reikalaujamos informacijos ir dokumentų arba pateikiate netinkamus, klaidingus ar nepagrįstus dokumentus ar informaciją;
 • 3.6.2. jeigu tai būtų draudžiama pagal Sutartyje ir kitose neatsiejamose dalyse nustatytas sąlygas arba pagal galiojančius teisės aktus, reguliavimo gaires ar nutarimus, verslo praktiką;
 • 3.6.3. savo nuožiūra, motyvuotu sprendimu, vadovaudamiesi vidine politika ir (arba) procedūromis. Pasiliekame teisę nenurodyti konkretaus pagrindo, tačiau garantuojame, kad atsisakymas jus registruoti visada bus pagrįstas svarbiomis priežastimis, net jei negalime arba neturime teisės jų atskleisti.

3.7. Nepaneigiant 3.6 punkto nuostatų, kai patikriname jūsų pateiktus dokumentus ir informaciją, turite teisę pradėti naudotis Paskyra ir mūsų Paslaugomis. Prisijungimas prie Paskyros Sistemoje su pateiktais Walletto Saugumo duomenimis reiškia jūsų sutikimą ir pritarimą Sutarties sąlygoms bei mūsų dalykinių santykių pradžią.

3.8. Jeigu Walletto prieš ir (arba) po Paskyros registracijos Sistemoje nustato, kad Klientas, kuris buvo identifikuotas kaip Vartotojas, naudojasi Walletto teikiamomis Paslaugomis savo verslo, komerciniais ar profesiniais tikslais, Klientas nebelaikomas Vartotoju, o jeigu nustatoma, kad Klientas tyčia nepateikė informacijos, kaip nurodyta šių Bendrųjų sutarties sąlygų 3.5.3 punkte, Walletto turi teisę nutraukti Paslaugų teikimo Sutartį šių Bendrųjų sutarties sąlygų 10.4 punkte nustatyta tvarka ir terminais.

4. Elektroninių pinigų išleidimas ir išpirkimas

4.1. Savo Sąskaitą galite papildyti, į ją pervesti ir joje laikyti Mokėjimo operacijoms skirtas lėšas, atlikti vietinius ir tarptautinius pinigų pervedimus, mokėti įmokas, taip pat gauti pinigus į Sąskaitą, atsiskaityti už prekes ir paslaugas bei atlikti kitas operacijas, tiesiogiai susijusias su Mokėjimo operacijomis. Mūsų Paslaugomis galite pradėti naudotis tik užbaigę šių Bendrųjų sutarties sąlygų 3 skyriuje aprašytą procedūrą.

4.2. Naudodamiesi mūsų Paslaugomis patvirtinate, kad:

 • 4.2.1. gaunamos lėšos nėra gautos dėl neteisėtų veiksmų, įskaitant, bet neapsiribojant draudžiamomis veiklomis;
 • 4.2.2. gautos lėšos nebus naudojamos neteisėtiems tikslams.

4.3. Jūsų Sąskaitoje esančios lėšos laikomos Elektroniniais pinigais, kuriuos išleidžiame po to, kai pervedate pinigus į savo Sąskaitą. Kai į Sąskaitą gauname jūsų pervedamas lėšas, mes jas įskaitome į jūsų Sąskaitą, kartu išleisdami Elektroninius pinigus nominaliąja verte. Elektroniniai pinigai įskaitomi ir laikomi jūsų Sąskaitoje.

4.4. Savo Sąskaitą papildyti galite pervesadmi į ją lėšas.

4.5. Išleistų Elektroninių pinigų nominalioji vertė atitinka į jūsų Sąskaitą pervestų lėšų vertę (atskaičius Mokėjimo priemonei taikomą standartinį Komisinį atlyginimą).

4.6. Jūsų Sąskaitoje laikomi Elektroniniai pinigai nėra indėlis, ir mes jokiomis aplinkybėmis nemokame jokių palūkanų už jūsų Sąskaitoje laikomus Elektroninius pinigus ir neteikiame jokių kitų lengvatų, susijusių su Elektroninių pinigų laikymo laikotarpiu.

4.7. Jūsų prašymu Sąskaitoje laikomi Elektroniniai pinigai bet kuriuo metu išperkami nominaliąja verte, nebent Šalys susitaria kitaip.

4.8. Prašymą išpirkti Elektroninius pinigus pateikiate suformuodami Mokėjimo nurodymą pervesti lėšas iš savo Sąskaitos.

4.9. Elektroninių pinigų išpirkimui netaikomos jokios specialios sąlygos, besiskiriančios nuo standartinių sąlygų, taikomų jūsų Sąskaitoje atliekamiems pervedimams ir kitoms Mokėjimo operacijoms. Pasirenkate išperkamų arba pervedamų Elektroninių pinigų sumą.

4.10. Už Elektroninių pinigų išpirkimą papildomo mokesčio nėra. Mums išperkant jūsų Elektroninius pinigus mokate standartinį nuo pasirinkto lėšų pervedimo ar išėmimo būdo priklausantį Komisinį atlyginimą už lėšų pervedimą ar išėmimą.

4.11. Jūsų Sąskaitoje esančios lėšos saugomos laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. Jūsų lėšas galime apsaugoti atskirdami jas nuo nuosavų Walletto lėšų vienu iš dviejų būdų, kuriuos pasirenkame savo nuožiūra ir taikydami vidines procedūras:

 • 4.11.1. laikydami jas atskiroje sąskaitoje Lietuvos Respublikos kredito įstaigoje (įskaitant Lietuvos Respublikoje įsteigtą užsienio kredito įstaigos filialą), EEE kredito įstaigoje, Lietuvos banke arba EEE centriniame banke;
 • 4.11.2. investuodami į saugų, likvidų, mažos rizikos turtą kompetentingos institucijos teisės aktuose nustatyta tvarka.

5. Paslaugų apribojimas

5.1. Sąskaita ir (arba) Paskyra gali būti užblokuota Kliento iniciatyva, jei Klientas pateikia mums atitinkamą prašymą. Turime teisę reikalauti, kad Kliento žodžiu pateiktas prašymas užblokuoti Sąskaitą vėliau būtų patvirtintas raštu arba kitu mums priimtinu būdu.

5.2. Jeigu mums kyla pagrįstų abejonių, kad Klientas nepateikė šių Bendrųjų sutarties sąlygų 5.1 punkte nurodyto prašymo, turime teisę atsisakyti blokuoti Sąskaitą. Tokiais atvejais mes neatsakome už jokius nuostolius, kurie gali atsirasti dėl minėto prašymo neįvykdymo.

5.3. Apribojus Kliento Sąskaitą automatiškai sustabdomos ir kitos susijusios Paslaugos, įskaitant bet kokias Mokėjimo priemones, jei tokios yra suteiktos Klientui.

5.4. Turime teisę laikinai apriboti prieigą prie Paskyros arba visiškai užblokuoti Paskyrą ir galimybę naudoti visas arba dalį Paslaugų (pvz., Mokėjimo operacijų vykdymą, lėšų įskaitymą į Sąskaitą, Mokėjimo priemonės operacijas ir t. t.):

 • 5.4.1. jeigu yra objektyviai pagrįstų priežasčių, susijusių su Sąskaitos lėšų ir (arba) Mokėjimo priemonės saugumu, įtariamu neteisėtu ar nesąžiningu Sąskaitoje esančių lėšų ir (arba) Mokėjimo priemonės naudojimu;
 • 5.4.2. jeigu nesilaikote Sutarties;
 • 5.4.3. jeigu turime pagrįstų įtarimų, kad Sąskaitoje esančios lėšos gali būti naudojamos neteisėtai veiklai, įskaitant, bet neapsiribojant, nusikalstamai veikai vykdyti;
 • 5.4.4. kol lauksime jūsų atsakymo į mūsų prašymą pateikti papildomą informaciją ir dokumentus galimo pinigų plovimo ar teroristų finansavimo atveju vykdydami sustiprinto kliento tapatybės nustatymo reikalavimus, tačiau ne ilgiau nei 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo mūsų prašymo jums išsiuntimo dienos, o šiam terminui suėjus turime teisę nutraukti Sutartį šių Bendrųjų sutarties sąlygų 10.4 punkte nurodytais pagrindais ir tvarka;
 • 5.4.5. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais pagrindais ir (arba) Šalių sudarytuose papildomuose susitarimuose nurodytais atvejais.

5.5. Nusprendę imtis Bendrųjų sutarties sąlygų 5.4 punkte nurodytų veiksmų informuosime jus raštu vienu iš Bendrųjų sutarties sąlygų 7 skyriuje nurodytų būdų ir nustatyta tvarka. Turime teisę paprašyti pateikti papildomą informaciją ir (arba) dokumentus, paaiškinimus ir pan., paprašyti pašalinti priežastis, dėl kurių nusprendėme taikyti Bendrųjų sutarties sąlygų 5.4 punkte nurodytus apribojimus.

5.6. Apie įtariamą ar faktinį sukčiavimą arba grėsmę Paslaugų saugumui jūsų Paskyroje įsipareigojame jus informuoti telefonu, el. paštu, paštu ar bet kuriuo kitu tuo metu saugiu ir tinkamu būdu.

5.7. Pagal Sutartį nustatytus apribojimus atšauksime, kai išnyks apribojimo priežastys. Apie apribojimų atšaukimą Klientas bus informuotas šių Bendrųjų sutarties sąlygų 7 skyriuje nustatyta tvarka.

5.8. Jeigu mums susisiekus su jumis, kaip nustatyta šių Bendrųjų sutarties sąlygų 5.5 punkte nebendradarbiausite, nepateiksite prašomos informacijos ir (arba) dokumentų, paaiškinimų ir pan., turime teisę nutraukti dalykinius santykius šių Bendrųjų sutarties sąlygų 10.4 punkte nustatyta tvarka ir pagrindais.

5.9. Neatsakome už nuostolius, kuriuos patyrėte mums apribojus jūsų prieigą prie Paskyros, ar ją visiškai užblokavus, taip pat apribojus jūsų galimybes naudoti visas ar dalį Paslaugų, kaip nustatyta šių Bendrųjų sutarties sąlygų 5.4 punkte, ir (arba) nutraukus dalykinius santykius, kaip nustatyta šių Bendrųjų sutarties sąlygų 5.8 punkte.

6. Komisinis atlyginimas ir valiutos keitimas

6.1. Mūsų teikiamos Paslaugos yra mokamos. Mūsų Paslaugų Komisiniai atlyginimai yra neatskiriama Sutarties dalis. Paslaugų Komisiniai atlyginimai nurodyti mūsų interneto svetainėje https://walletto.eu/lt/pricing/.

6.2. Mūsų standartinės Paslaugos apmokestinamos pagal Sutartį ir Komisinius atlyginimus. Paslaugos, kurios nėra apibrėžtos čia ir (arba) Komisinių atlyginimų tinklalapyje arba kai pagal atskirus susitarimus susitariame dėl skirtingų Komisinių atlyginimų, bus apmokestinamos kainomis, apie kurias jums bus pranešta prieš pradedant naudotis tokiomis Paslaugomis. Todėl mūsų interneto svetainėje nurodyti Komisiniai atlyginimai gali būti netaikomi ir vietoj jų taikomos kainos, kurios pateikiamos Patvariojoje laikmenoje per sutartus komunikacijos kanalus (pvz., el. paštu).

6.3. Patvirtindami, kad perskaitėte Bendrąsias sutarties sąlygas, taip pat patvirtinate, kad atidžiai susipažinote su Komisiniais atlyginimais ir Paslaugų teikimo sąlygomis.

6.4. Visi jūsų mokėtini Komisiniai atlyginimai bus išskaičiuoti iš jūsų Sąskaitos likučio. Jei jūsų Sąskaitos likutis yra nepakankamas arba Sąskaitos likutis tampa neigiamas, pasiliekame teisę išrašyti jums sąskaitą už trūkumus ir (arba) nepriemokas.

6.5. Jeigu jūsų Sąskaitos likutis yra nepakankamas ir pagal 3.5.2 punktą mes patvirtinome papildomų sąskaitų atidarymą, pasiliekame teisę išskaičiuoti Komisinius atlyginimus iš visų kitų atidarytų Mokėjimo Sąskaitų.

6.6. Užtikrinate pakankamą Sąskaitoje esančių lėšų likutį, kad galėtume išskaičiuoti Komisinį atlyginimą. Jei neturime galimybės iš jūsų Sąskaitos likučio išskaičiuoti už suteiktas Paslaugas mokėtino Komisinio atlyginimo, skolos sumai išrašysime atskirą sąskaitą faktūrą. Sąskaitos faktūros apmokamos per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Jums vėluojant sumokėti pasiliekame teisę skaičiuoti 0,02 proc. (dviejų šimtųjų procento) delspinigius ir (arba) šių Bendrųjų sutarties sąlygų 10.4 punkte nustatytais pagrindais nedelsiant nutraukti Sutartį, apie tai pranešę jums raštu vienu iš šių Bendrųjų sutarties sąlygų 7 skyriuje nurodytų būdų.

6.7. Jeigu jūsų Sąskaitoje nepakanka lėšų Mokėjimo operacijai įvykdyti ir Komisiniam atlyginimui sumokėti, turime teisę atsisakyti įvykdyti Mokėjimo operaciją.

6.8. Jeigu nenurodyta kitaip, Komisiniai atlyginimai nurodomi eurais.

6.9. Valiutų keitimo kursai jums bus pateikti prieš įvykdant Mokėjimo nurodymą.

6.10. Valiuta keičiama pagal Europos centrinio banko (https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) valiutų kursą, kuris galioja perskaičiavimo metu.

6.11. Pakeistą bazinį valiutos keitimo kursą galime taikyti nedelsdami, be išankstinio įspėjimo.

6.12. Jeigu valiuta, kuria atliekama Mokėjimo operacija, skiriasi nuo valiutos, kuri nurašoma iš Sąskaitos, tokios valiutos konvertuojamos pagal operacijos metu galiojantį Europos centrinio banko kursą. Europos centrinio banko kursas skelbiamas https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html.

7. Komunikavimas

7.1. Patvirtinate, kad visas mūsų ir jūsų bendravimas vyks lietuvių arba anglų kalbomis, nebent būtų susitarta dėl kitos priimtinos kalbos. Sutartis, visa informacija apie bet kokius Paslaugų pakeitimus ir informacija apie Komisinį atlyginimą pateikiama raštu popieriuje arba naudojant kitą Patvariąją laikmeną lietuvių arba anglų kalbomis.

7.2. Visa komunikacija tarp Šalių vyksta šiais būdais:

 • 7.2.1. per mūsų Sistemą – šis komunikacijos būdas yra vienas pagrindinių kartu su komunikacija el. paštu. Pažymėtina, kad privalote savo Paskyroje Sistemoje įvesti prisijungimo duomenis arba kitus prašomus asmeninius Saugumo patvirtinimo duomenis, kuriuos jums pateikėme, kad galėtume patvirtinti jūsų, kaip Kliento, tapatybę;
 • 7.2.2. siunčiama el. paštu – šis komunikacijos būdas yra vienas pagrindinių kartu su komunikacija per mūsų Sistemą. Bendravimas el. paštu vyksta tarp mūsų el. pašto, nurodyto svetainėje, ir jūsų el. pašto, kurį nurodėte registracijos metu. El. laiškas laikomas tinkamai pristatytu kitą Darbo dieną;
 • 7.2.3. siunčiama paštu – bendraujant paštu laiškai pristatomi Šalių nurodytu adresu. Laikoma, kad laiškas tinkamai įteiktas trečiąją dieną po išsiuntimo, net jei pranešama, kad laiškas negali būti įteiktas adresatui arba kad adresatas atmetė laišką arba jo neatsiėmė per nustatytą terminą, net jeigu nežinojo apie laišką;
 • 7.2.4. telefonu – būsite patvirtinti pagal savo duomenis. Bendravimas telefonu tarp mūsų ir jūsų galimas mūsų Darbo valandomis. Laikoma, kad pranešimas buvo tinkamai perduotas telefonu pokalbio su jumis metu;
 • 7.2.5. kitomis telekomunikacijų priemonėmis, įskaitant elektronines;
 • 7.2.6. informacija gali būti skelbiama mūsų interneto svetainėje, taip pat galime pateikti informaciją spaudoje, socialiniuose tinkluose ar kitoje žiniasklaidoje. Laikoma, kad viešai pateikta informacija jums buvo tinkamai perduota, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų privalomuosius reikalavimus ir (arba) atvejus, kai privalome jus informuoti asmeniškai.

7.3. Patvirtinate, kad mūsų ir jūsų bendravimas pirmiausia vyks per Sistemą ir el. paštu, kaip nurodyta šių Bendrųjų sutarties sąlygų 7.2.1 ir 7.2.2 punktuose. Informacijos pateikimas jūsų paskyroje Sistemoje ir jūsų nurodytu el. paštu reiškia, kad pateikta informacija yra tinkama ir galiojanti.

7.4. Patvirtinate, kad bendravimas per Sistemą vyks tik tuo atveju, jei savo asmeninėje paskyroje įvesite prisijungimo duomenis arba kitus prašomus asmeninius Saugumo patvirtinimo duomenis, kuriuos jums pateikėme, kad galėtume patvirtinti jūsų, kaip Kliento, tapatybę.

7.5. Mūsų interneto svetainėje, jūsų Paskyroje Sistemoje ir (arba) viešai paskelbta informacija laikoma tinkamai pateikta tokios informacijos paskelbimo dieną.

7.6. Įsipareigojate laiku, bet ne rečiau nei kartą per kalendorinį mėnesį tikrinti jūsų mums nurodytą el. paštą, telefoną, pašto dėžutę, Paskyrą Sistemoje, mūsų interneto svetainę ir kitas komunikacijos priemones, dėl kurių esame susitarę. Šie veiksmai turi būti atliekami siekiant laiku pastebėti pranešimus apie teisinių dokumentų pakeitimus arba svarbią informaciją.

7.7. Sutinkate, kad pagal galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus galime įrašinėti visą vykstantį bendravimą tarp mūsų ir jūsų, naudodami bet kokias turimas technines priemones, ir archyvuoti visus įrašus, taip pat bet kokios informacijos ir dokumentų, kuriuos gauname iš jūsų ir trečiųjų šalių, kopijas. Esate informuoti, kad bet kuriuo metu galime naudoti šią informaciją Sutartyje nustatytais tikslais arba siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi Sutarties.

7.8. Turite teisę gauti informaciją apie Sutartį ir Sutartį popierine forma arba bet kurioje kitoje Patvariojoje laikmenoje, kurioje galime pateikti tokią informaciją.

7.9. Užtikrinate, kad jūsų pateikti kontaktiniai duomenys (pašto adresas, telefono numeris, el. pašto adresas) būtų laiku atnaujinti. Jei jūsų kontaktiniai duomenys yra pasenę ir todėl negaunate mūsų pranešimų arba mes pateikiame pranešimą, o jūs atsisakote su mumis bendradarbiauti, visos su tuo susijusios pasekmės tenka jums.

7.10. Nedelsdami informuokite mus apie Sutarties vykdymui svarbias aplinkybes ir pateikite atitinkamus dokumentus (pvz., vardo, pavardės ir (arba) įmonės pavadinimo pasikeitimą, kontaktinių duomenų pasikeitimą ir t. t.).

7.11. Esame visiškai pasiryžę vykdyti savo įsipareigojimus kovoti su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu, tarptautinių sankcijų apėjimu, finansiniu sukčiavimu ir kitus teisinius įpareigojimus, kuriuos nustato prižiūrinčios institucijos. Todėl mes savo nuožiūra bet kuriuo metu galime paprašyti Kliento pateikti papildomų dokumentų ar informacijos. Turime teisę reikalauti papildomos informacijos ir (arba) dokumentų, susijusių su Kliento atliktais sandoriais, arba prašyti Kliento atnaujinti Kliento KYC klausimyną.

7.12. Jei Klientas nepateikia prašomų dokumentų ar informacijos per protingą laiką, pasiliekame teisę imtis šių Bendrųjų sutarties sąlygų 5 skyriuje nurodytų veiksmų (apriboti prieigą prie Paskyros arba visiškai ją užblokuoti ir t. t. ).

8. Draudžiamos veiklos

8.1. Naudojantis mūsų paslaugomis draudžiama gauti ar atlikti mokėjimus, susijusius su toliau nurodyta veikla:

 • 8.1.1. nelicencijuotos finansų įstaigos, įskaitant nelicencijuotas valiutos keityklas ir pinigų perlaidų paslaugų teikėjus;
 • 8.1.2. asmenys, dalyvaujantys neteisėtame internetinių lošimų versle;
 • 8.1.3. klientai, kurių verslo tipas ar praktika yra įtraukti į Tarptautinių kortelių organizacijų draudimų sąrašą;
 • 8.1.4. neteisėta veikla, produktai ir paslaugos, pavyzdžiui, neteisėtos azartinių lošimų paslaugos (įskaitant, bet neapsiribojant, neteisėtus internetinius kazino, sporto lažybas, lažybas, atvirkštinius aukcionus ir loterijas);
 • 8.1.5. bet kokios paslaugos, kuriomis teikiama periferinė parama neteisėtai veiklai (t. y. receptiniai vaistai, draudžiamos medžiagos ar jų sudedamosios dalys; narkotinės medžiagos);
 • 8.1.6. ginklai, šaunamieji ginklai, bet kokios rūšies amunicija;
 • 8.1.7. tabako gamyba arba prekyba juo;
 • 8.1.8. prekyba laukiniais gyvūnais ir laukinės gamtos produktais;
 • 8.1.9. prekyba žmonėmis ar su ja susiję veiksmai;
 • 8.1.10. radioaktyviųjų medžiagų gamyba arba prekyba jomis;
 • 8.1.11. prekyba gyvūnų kailiais, kaulais ir dramblio kaulu;
 • 8.1.12. kanapės, įskaitant medicinines;
 • 8.1.13. aukos, labdaros organizacijos, pelno nesiekiančios organizacijos, išskyrus: 1) visuotinai pripažintos ir gerą reputaciją turinčias tarptautines labdaros organizacijas; 2) Europos ekonominėje erdvėje registruotas labdaros organizacijas;
 • 8.1.14. suaugusiųjų pramogų industrija, susijusi su zoofilija, vaikų pornografija, nekrofilija, prievarta ir kita uždrausta medžiaga;
 • 8.1.15. kitos prekės ar paslaugos, kurių pardavimas, tiekimas, pristatymas, siūlymas ar rinkodara yra draudžiami ar ribojami pardavėjo jurisdikcijoje arba bet kurioje jurisdikcijoje, kurioje yra bet kuris iš jo klientų;
 • 8.1.16. saugomi meno, istorijos ir kultūros kūriniai;
 • 8.1.17. greito praturtėjimo schemos, Ponzi schemos, sniego gniūžtės schemos, investiciniai klubai ar panaši veikla;
 • 8.1.18. eskorto paslaugos;
 • 8.1.19. masinio elektroninio pašto paslaugos, SMS paslaugos arba klientų rinkodaros sąrašai;
 • 8.1.20. riboto naudojimo elektronika (pvz., kabelinės televizijos dekoderiai, radarai ir stebėjimo įranga).

8.2. Draudžiamų prekių ar paslaugų sąrašą 8.1.1–8.1.20 punktuose galime bet kada pakeisti
arba išplėsti, apie tai pranešdami jums. Jei tiekiate prekes ar teikiate paslaugas, kurioms taikomas
vėlesnis 8.1.1–8.1.20 punktuose nurodyto sąrašo išplėtimas, turite nedelsdami nutraukti
mokėjimus už tokias prekes ar paslaugas.

8.3. Jei neįvykdysite mūsų nurodymo, pasiliekame teisę nutraukti verslo santykius ir Sutarties
galiojimą.

8.4. Jei abejojate, ar jūsų prekės ar paslaugos patenka į kurią nors iš išvardytų kategorijų,
prieš siūlydami tokias prekes ar paslaugas pirmiausia turėtumėte pasitarti su mumis.

9. Sutarties, jos sudėtinių dalių ir Komisinių atlyginimų pakeitimai

9.1. Sutartis kartais gali būti keičiama.

9.2. Pasiliekame teisę vienašališkai keisti Sutartį ir jos sudedamąsias dalis, įskaitant, bet neapsiribojant, taikomus Komisinius atlyginimus, Paslaugų teikimo sąlygas ir kt.

9.3. Įsipareigojame jus informuoti apie Sutarties, taikomų Komisinių atlyginimų ir (arba) Paslaugų teikimo sąlygų pakeitimus, kurie pablogina jūsų padėtį (pvz., padidina esamus Komisinius atlyginimus):

 • 9.3.1. ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, jei esate Vartotojas;
 • 9.3.2. ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jei esate juridinis asmuo arba fizinis asmuo, kuris naudoja Paslaugas Verslo tikslais;

9.4. Apie bet kokius taikomus pakeitimus, susijusius su 9.2–9.3 punktais, jums asmeniškai pranešime Bendrųjų sutarties sąlygų 7 skyriuje nurodytais būdais.

9.5. Jei nesutinkate su siūlomais pakeitimais, turite teisę nedelsdami ir be papildomo mokesčio nutraukti Sutartį prieš jiems įsigaliojant.

9.6. Mes turime teisę keisti Sutartį, jos sudėtines dalis, taikomus Komisinius atlyginimus ir (arba) Paslaugų teikimo sąlygas dėl svarbių priežasčių ir nepranešdami apie tai Bendrųjų sutarties sąlygų 9.3 punkte nurodytais terminais. Tokiais atvejais nedelsdami informuosime jus apie Paslaugos pakeitimus, paskelbdami informaciją savo svetainėje ir (arba) paštu ir (arba) el. paštu ir (arba) kitoje Patvarioje Laikmenoje. Tokiu atveju turite teisę nedelsdami nutraukti Sutartį, pranešdami mums apie Sutarties nutraukimą raštu arba kitu mūsų ir jūsų sutartu būdu.

9.7. Sutarties nutraukimas neatleidžia jūsų nuo tinkamo įsipareigojimų, atsiradusių iki Sutarties nutraukimo dienos, vykdymo.

9.8. Jei nepasinaudojate savo teise nutraukti Sutartį pagal Bendrųjų sutarties sąlygų 9.5 arba 9.6 punktą, laikoma, kad sutinkate su Sutarties, taikomų Komisinių atlyginimų ir (arba) Paslaugų teikimo sąlygų pakeitimais. Jei sutinkate su Sutarties, jos sudėtinių dalių, taikomų Komisinių atlyginimų ir (arba) Paslaugų teikimo sąlygų pakeitimais, vėliau neturėsite teisės pateikti mums savo prieštaravimų ir (arba) pretenzijų dėl tokių pakeitimų turinio.

10. Galiojimas, nutraukimas ir sąskaitos uždarymas

10.1. Turite teisę nutraukti Sutartį pranešdami mums raštu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Be to, kaip nurodyta šių Bendrųjų sustarties sąlygų 9.5 punkte, bet kuriuo metu iki siūlomos Sutarties pakeitimų įsigaliojimo datos galite nemokamai nutraukti Sutartį, šių Bendrųjų sutarties sąlygų 7 skyriuje nustatytais būdais ir tvarka.

10.2. Jeigu esate Klientas Vartotojas ir (arba) laikome jus žemos arba vidutinės rizikos Verslo Klientu, Sutarties nutraukimas jūsų iniciatyva yra nemokamas, išskyrus atvejus, kai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos praėjo mažiau negu 6 (šeši) mėnesiai. Pastaruoju atveju turime teisę taikyti Paskyros uždarymo mokestį, dėl kurio Šalys susitarė atskiru susitarimu, arba, jei tokio susitarimo nėra, mokestį, kuris nurodytas Walletto interneto svetainėje (https://walletto.eu/lt/pricing/).

10.3. Jeigu laikome jus aukštos rizikos Verslo Klientu, Sutarties nutraukimui jūsų iniciatyva visais atvejais, išskyrus nurodytą šių Bendrųjų sutarties sąlygų 10.1 punkte, turime teisę taikyti Paskyros uždarymo mokestį, dėl kurio Šalys susitarė atskiru susitarimu, arba, jei tokio susitarimo nėra, mokestį, kuris nurodytas Walletto interneto svetainėje padidintų įkainių skiltyje (https://walletto.eu/lt/pricing/). 10.4. Mes turime teisę savo iniciatyva nutraukti Sutartį nuo pranešimo apie Sutarties nutraukimą pateikimo dienos (t. y. iškart), jeigu:

 • 10.4.1. jūsų atžvilgiu pradedamas nemokumo procesas, tampate nemokus, arba savo noru su kreditoriais sudarote taikos sutartį ar kitokį susitarimą dėl visiško turto ar turtinių teisių perleidimo kreditorių naudai, jums ar jūsų Verslui paskiriamas bankroto administratorius arba, jei esate juridinis asmuo, esate likviduojamas savanoriškai (išskyrus pertvarkymą ar sujungimą) arba priverstinai;
 • 10.4.2. pažeidžiate Sutartį arba veikiate pažeisdami Sutartį ir nepašalinate pažeidimo per mūsų nurodytą terminą;
 • 10.4.3. turime pagrįstų priežasčių įtarti, kad jūs arba jūsų įgaliotas asmuo elgiasi nesuderinamai su visuotinai privalomais teisiniais reikalavimais, gera morale, sąžiningu elgesiu, kovos su pinigų plovimu sąlygomis arba kad jūsų aplinkybės iš esmės pasikeitė, kad būtų užtikrinta atitiktis Sutarčiai;
 • 10.4.4. turite neįvykdytų įsipareigojimų mums;
 • 10.4.5. kompetentingos institucijos (Policija, Lietuvos bankas ar kt.) nurodo mums nutraukti dalykinius santykius su jumis;
 • 10.4.6. jūsų pateikta ir Sutartyje naudojama informacija yra klaidinga, neišsami, netiksli ir nesuprantama;
 • 10.4.7. įrodyta, kad jūsų sukčiavimo veikla buvo susijusi su jūsų Sąskaitos naudojimu arba kad jūs ir (arba), jei esate Verslo Klientas ir turite darbuotojų, jūsų darbuotojai buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn už sukčiavimą;
 • 10.4.8. jeigu ir toliau teiksime jums Paslaugas, pažeisime priežiūros institucijos / partnerių taisykles ar rekomendacijas, rinkos standartus arba galime pakenkti savo reputacijai.

10.5. Dėl kitų priežasčių turime teisę nutraukti Sutartį ir jos priedus apie tai pranešdami:

 • 10.5.1. ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, jei esate Vartotojas;
 • 10.5.2. ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jei esate Verslo Klientas, t. y. juridinis asmuo arba fizinis asmuo, kuris mūsų Paslaugas naudoja savo ūkinei – komercinei veiklai vykdyti, ir todėl nėra laikomas Vartotoju.

10.6. Jei nuspręstume nutraukti Sutartį bent vienu iš šių Bendrųjų sutarties sąlygų 10.4.2, 10.4.4, 10.4.5, 10.4.7 punktuose nustatytų pagrindų, jūs sutinkate, kad turime teisę reikalauti atlyginti netesybas, o jūs turite pareigą besąlygiškai atlyginti prašomas netesybas, kurios neviršys 300 (trijų šimtų) eurų, jeigu esate Klientas Vartotojas, arba 1000 (vieno tūkstančio) eurų, jeigu esate Verslo Klientas. Mums nusprendus nutraukti Sutartį pirmiau šiame punkte minėtais pagrindais, jūs taip pat besąlygiškai sutinkate mums atlyginti žalą, kurią patyrėme dėl jūsų padaryto Sutarties pažeidimo, kurį nustatė Mokėjimo paslaugų teikėjai, Tarptautinės mokėjimo kortelių organizacijos ir (arba) kompetentingos valstybės institucijos.

10.7. Sutarties nutraukimas neatleidžia jūsų nuo tinkamo iki Sutarties nutraukimo dienos atsiradusių įsipareigojimų mums vykdymo.

10.8. Jei jūsų Paskyra nebuvo aktyvi ilgiau nei 12 (dvylika) mėnesių, priklausomai nuo aplinkybių, pasiliekame teisę imtis toliau nurodytų veiksmų:

 • 10.8.1. galime pradėti taikyti neaktyvios Paskyros administravimo mokestį, kuris skelbiamas mūsų tinklalapyje kartu su Komisiniais atlyginimais (https://walletto.eu/lt/pricing/);
 • 10.8.2. jeigu jūsų Sąskaitoje(-ose) nėra lėšų, galime nutraukti Sutartį ir automatiškai uždaryti Paskyrą bei Sąskaitą(-as). Apie savo ketinimus jus informuosime raštu vienu iš šių Bendrųjų sutarties sąlygų 7 skyriuje nurodytų būdų ir nustatyta tvarka;
 • 10.8.3. jeigu jūsų Sąskaitoje(-ose) yra lėšų, kurių suma yra mažesnė nei tokiu atveju taikytinas neaktyvios Paskyros administravimo mokestis, būsite informuotas raštu vienu iš šių Bendrųjų sutarties sąlygų 7 skyriuje nurodytų būdų ir nustatyta tvarka. Vis dėlto, jei po mūsų pranešimo nepradėsite naudotis mūsų teikiamomis Paslaugomis, pasiliekame teisę taikyti neaktyvios Paskyros administravimo mokestį, kuris skelbiamas mūsų tinklalapyje kartu su Komisiniais atlyginimais (https://walletto.eu/lt/pricing/) ir automatiškai uždaryti jūsų Paskyrą bei Sąskaitą(-as);
 • 10.8.4. jeigu jūsų Sąskaitoje(-ose) yra lėšų, mes su jumis susisieksime raštu vienu iš šių Bendrųjų sutarties sąlygų 7 skyriuje nurodytų būdų ir nustatyta tvarka. Jeigu po mūsų užklausos neatsiimsite lėšų, pasiliekame teisę taikyti neaktyvios Paskyros administravimo mokestį, kuris skelbiamas mūsų tinklalapyje kartu su Komisiniais atlyginimais (https://walletto.eu/lt/pricing/). Šis mokestis bus naudojamas nenaudojamos Paskyros administravimo išlaidoms padengti, kol Sąskaitos(-ų) likutis ištuštės ir ji bus automatiškai uždaryta.

10.9. Šių Bendrųjų sutarties sąlygų 10.8 punkte nurodytais atvejais ir pagal šių Bendrųjų sutarties sąlygų 6.4–6.6 punktus pasiliekame teisę išrašyti sąskaitą faktūrą trūkstamam neaktyvios Paskyros administravimo mokesčio skirtumui padengti.

10.10. Jeigu savo iniciatyva nutraukiate Sutartį ir kreipiatės su prašymu uždaryti jūsų Paskyrą ir ištrinti ją iš mūsų Sistemos arba mes nutraukiame Paslaugų teikimą jums ir ištriname jūsų Paskyrą iš mūsų Sistemos, jūsų Sąskaitoje(-se) esančios lėšos pervedamos į jūsų nurodytą sąskaitą kito Mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje. Turime teisę iš šių lėšų išskaičiuoti sumas, kurios mums priklauso (už mūsų suteiktas Paslaugas ir išlaidas, kurių nesumokėjote, įskaitant, bet neapsiribojant, baudas ir nuostolius, kuriuos patyrėme dėl jūsų padaryto Sutarties pažeidimo ir kuriuos nustatė Mokėjimo paslaugų teikėjai, Tarptautinės mokėjimo kortelių organizacijos ir (arba) kompetentingos valstybės institucijos). Kilus ginčui tarp mūsų ir jūsų, turime teisę sulaikyti lėšas, dėl kurių vyksta ginčas, kol jis bus išspręstas.

10.11. Jeigu mums nepavyktų jums grąžinti jūsų lėšų dėl nuo mūsų nepriklausančių priežasčių, apie tai nedelsdami informuosime ir susitarsime dėl tolesnių veiksmų, siekiant grąžinti jūsų lėšas (pvz., nurodysite kitą sąskaitą arba pateiksite papildomą informaciją, kuri reikalinga lėšoms grąžinti).

10.12. Jeigu nepateiksite informacijos apie sąskaitą kito Mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, kaip nustatyta šių Bendrųjų sutarties sąlygų 10.10 punkte, arba atsisakysite bendradarbiauti 10.11 punkte nurodytu atveju, mes pervesime jums grąžintinas lėšas į vidinę Walletto sąskaitą iki tolesnių jūsų nurodymų (iš šių lėšų gali būti išskaičiuoti Komisiniai atlyginimai ir išlaidos, įskaitant, bet neapsiribojant, nuostolius, kuriuos patiriame dėl Kliento padaryto Sutarties pažeidimo). Tokiu atveju sutinkate su tokia operacija ir patvirtinate, kad Walletto sprendimas pervesti likusias lėšas į Walletto vidinę sąskaitą nepatenka į neautorizuotos mokėjimo operacijos apibrėžimą, nes šie veiksmai atliekami turint įgaliojimą, išduotą patvirtinus šias Bendrąsias sutarties sąlygas ir jums neužtikrinus tinkamo bendravimo pagal Bendrųjų sutarties sąlygų 7 skyrių.

10.13. Susiklosčius 10.11–10.12 punktuose aprašytai situacijai, Klientas per 3 (trejus) metus nuo Sutarties nutraukimo dienos turi pateikti raštišką prašymą pervesti likusias lėšas į sąskaitą, atidarytą pas kitą Mokėjimo paslaugų teikėją. Klientas prisiima visą atsakomybę, kad nepateikus raštiško prašymo Walletto per 3 (trejus) metus nuo Sutarties, pagal kurią buvo atidaryta Sąskaita ir teikiamos Paslaugos, nutraukimo dienos, Klientas neteks teisės susigrąžinti Klientui priklausančių ir Walletto saugomų pirmiau minėtų lėšų.

10.14. Vartotojui nutraukiant Sutartį, Walletto raštu popieriuje arba naudodama kitą Patvariąją laikmeną nemokamai pateikia informaciją apie Mokėjimo operacijas, įvykdytas Vartotojo Sąskaitoje per paskutinius 36 (trisdešimt šešis) mėnesius, o jeigu nuo Sutarties įsigaliojimo dienos praėjo mažiau negu 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai – per visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Vartotojas gali atsisakyti gauti pirmiau minėtą informaciją, iki Sutarties nutraukimo informuodamas Walletto raštu šių Bendrųjų sutarties sąlygų 7 skyriuje nustatyta tvarka.

10.15. Jeigu esate juridinis asmuo arba fizinis asmuo, kuris naudoja Walletto Paslaugas Verslo tikslais, Walletto pateikia šių Bendrųjų sutarties sąlygų 10.14 punkte nurodytą informaciją jums nutraukiant Sutartį tik gavusi jūsų prašymą raštu popieriuje arba naudojant kitą Patvariąją laikmeną.

11. Sąskaitos naudojimo saugumo reikalavimai

11.1. Esate atsakingi už prie Paskyros prisijungti naudojamų prietaisų saugumą, nepaliekate jų be priežiūros, viešose vietose ar kitaip lengvai prieinamų tretiesiems asmenims.

11.2. Draudžiama jungtis prie Paskyros naudojantis daugiasluoksnio maršrutizatoriaus (TOR tinklo) paslaugomis, nuolat jungiantis iš skirtingose šalyse esančio interneto protokolo (IP) adreso.

11.3. Rekomenduojama laiku atnaujinti programinę įrangą, programas, antivirusines programas, naršykles ir kitas programas.

11.4. Įrenginius rekomenduojama apsaugoti slaptažodžiais, PIN kodais ar kitomis saugos priemonėmis.

11.5. Turite atidžiai įvertinti gaunamus el. laiškus, pranešimus, net jei Walletto nurodyta kaip siuntėjas. Niekada neprašome Klientų atsisiųsti priedų ar įdiegti programinės įrangos. Apgaulingų el. laiškų prieduose gali būti virusų, galinčių pakenkti jūsų prietaisui arba sukelti pavojų jūsų Paskyrai.

11.6. Rekomenduojama nespausti nežinomų nuorodų, neatidarinėti nežinomų dokumentų, neįdiegti programinės įrangos ar programų iš nežinomų, nepatikimų šaltinių ir nesilankyti nesaugiose svetainėse.

11.7. Walletto atkreipia jūsų dėmesį, kad mes niekada:

 • 11.7.1. nesikreipsime į jus anonimiškai neoficialiais ryšių kanalais;
 • 11.7.2. nesikreipsime į jus ir neteigsime, kad jūsų lėšoms gresia pavojus;
 • 11.7.3. nedarysime spaudimo, kad atliktumėte neapgalvotus veiksmus, ir nepprašysime suteikti Konfidencialią informaciją;
 • 11.7.4. nesiųsime jums nuorodų į svetaines, kuriose gali būti pateikti neskelbtini duomenys;
 • 11.7.5. neteiksime nurodymų atlikti mokėjimus jums nežinomiems asmenims.

11.8. Jeigu pastebėjote įtartiną veiklą Paskyroje ir manote, kad tretieji asmenys galėjo prisijungti prie Sistemos, kad naudotųsi Paslaugomis, privalote:

 • 11.8.1. nedelsdami mus apie tai informuoti ir paprašyti užblokuoti jūsų Paskyrą;
 • 11.8.2. norėdami toliau naudotis Paskyra, turite pakeisti slaptažodį, naudoti kitas papildomas Paskyros patvirtinimo priemones arba naudoti saugesnes priemones ir ištrinti nesaugias papildomas prisijungimo patvirtinimo priemones.

12. Šalių atsakomybė

12.1. Kiekviena Šalis atsako už visas baudas, netesybas ir kitus nuostolius, kuriuos kita Šalis patiria dėl to, kad kaltoji Šalis pažeidė Sutartį. Kaltoji Šalis įsipareigoja atlyginti tiesioginius nuostolius, patirtus dėl tokios atsakomybės nukentėjusiajai Šaliai.

12.2. Jeigu Mokėjimo operacija įvykdoma neteisingai, mes atsakome tik dėl savo kaltės. Neatsakome už trečiųjų šalių klaidas.

12.3. Reikėtų pabrėžti, kad negarantuojame nepertraukiamo Paslaugų teikimo. Mūsų Paslaugoms gali turėti įtakos daugelis veiksnių, kurių mes negalime kontroliuoti. Dedame daug pastangų, kad užtikrintume sklandų Paslaugų teikimą. Tačiau mes nesame atsakingi už trečiųjų šalių, kurių Walletto tiesiogiai nekontroliuoja, teikiamas informacines paslaugas, atsiskaitymo sistemas ar kitas paslaugas.

12.4. Jeigu inicijuojate Mokėjimo nurodymą, Mokėjimo nurodymas įvykdomas nurodant Unikalų identifikatorių, toks Mokėjimo nurodymas laikomas tinkamai įvykdytu, jei jis įvykdytas pagal nurodytą Unikalų identifikatorių. Turime teisę, bet ne pareigą patikrinti, ar gautame Mokėjimo nurodyme nurodytas Unikalus identifikatorius atitinka sąskaitos savininko vardą ir pavardę.

12.5. Jeigu Unikalus identifikatorius mums pateikiamas kartu su sąskaita, kuri turi būti kredituojama arba debetuojama iš Sąskaitos, Mokėjimo nurodymas laikomas tinkamai įvykdytu, jei jis įvykdytas pagal nurodytą Unikalų identifikatorių. Jei atlikę minėtą patikrinimą (pavyzdžiui, siekdami užkirsti kelią pinigų plovimo rizikai) nustatome aiškų mums pateikto Unikalaus identifikatoriaus ir sąskaitos savininko vardo ir pavardės neatitikimą, turime teisę tokio Mokėjimo nurodymo nevykdyti.

12.6. Esate atsakingi už tinkamai inicijuotą Mokėjimo nurodymą pagal Sutartį ir (arba) Šalių pasirašytus papildomus susitarimus.

12.7. Jeigu veikdamas kaip Mokėtojas tinkamai inicijuosite Mokėjimo nurodymą ir Mokėjimo operacija nebus įvykdyta arba bus įvykdyta netinkamai, mes nedelsdami ir nemokamai imsimės priemonių Mokėjimo operacijai atsekti ir informuosime jus apie paieškos rezultatus.

12.8. Tik jūs atsakote už savo mokestinių prievolių vykdymą.

12.9. Esame atsakingi už Komisinio atlyginimo nepritaikymą arba jau sumokėto Komisinio atlyginimo grąžinimą tuo atveju, jei Mokėjimo nurodymas nebuvo įvykdytas arba buvo netinkamai įvykdytas dėl mūsų kaltės.

12.10. Esame atsakingi tik už jūsų tiesioginius nuostolius, susijusius su neįvykdytu arba netinkamai įvykdytu Mokėjimo nurodymu.

12.11. Neatsakome už Gavėjo ir Mokėtojo tarpusavio pretenzijas ir tokių pretenzijų nenagrinėjame. Pretenzijas mums galite pareikšti tik dėl mūsų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

12.12. Mūsų atsakomybės apribojimai netaikomi, jei tokius apribojimus draudžia galiojantys įstatymai.

12.13. Jeigu esate Vartotojas, jūs per 8 (aštuonias) savaites nuo dienos, kai lėšos buvo nurašytos iš jūsų, kaip Mokėtojo, Sąskaitos, turite teisę prašyti mūsų grąžinti Gavėjo ar per Gavėją inicijuotos Mokėjimo operacijos sumą. Prašymą turite pateikti raštu popieriuje arba naudodami kitą Patvariąją laikmeną vienu iš Bendrųjų sutarties sąlygų 7 skyriuje nurodytų būdų ir nustatyta tvarka.

12.14. Jeigu esate Vartotojas Mokėtojas, jūs turite teisę iš mūsų atgauti visą Gavėjo ar per Gavėją inicijuotos autorizuotos ir jau įvykdytos Mokėjimo operacijos sumą, pateikdamas motyvuotą prašymą raštu popieriuje arba naudodamas kitą Patvariąją laikmeną, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

 • 12.14.1. autorizuojant Mokėjimo operaciją nebuvo nurodyta tiksli mokėjimo operacijos suma;
 • 12.14.2. Mokėjimo operacijos suma yra didesnė už sumą, kurios pagrįstai galėjote tikėtis, atsižvelgdamas į savo ankstesnes išlaidas, sutarties sąlygas ir kitas reikšmingas aplinkybes;
 • 12.14.3. sutikimo įvykdyti Mokėjimo operaciją nedavėte tiesiogiai mums;
 • 12.14.4. Gavėjas jums sutartu būdu nepateikė informacijos apie būsimą Mokėjimo operaciją arba nesudarė sąlygų su ja susipažinti likus ne mažiau kaip keturioms savaitėms iki numatyto Mokėjimo operacijos įvykdymo.

12.15. Šių Bendrųjų sutarties sąlygų 12.14 punkte nurodytu atveju gavę jūsų prašymą ir nustatę, kad tenkinamos visos minėtame punkte išvardintos sąlygos, mes per 10 (dešimt) Darbo dienų jums grąžinsime visą įvykdytos Mokėjimo operacijos sumą ir užtikrinsime, kad jūs nepatirtumėte nuostolių dėl mums mokėtino Komisinio atlyginimo, jei toks būtų taikomas. Priešingu atveju informuosime jus raštu vienu iš šių Bendrųjų sutarties sąlygų 7 skyriuje nurodytų būdų ir nustatyta tvarka apie priežastis, dėl kurių atsisakome grąžinti jums lėšas.

12.16. Jeigu esate Verslo Klientas Bendrųjų sutarties sąlygų 12.13–12.15 punktuose nurodytos nuostatos netaikomos.

13. Force Majeure (nenugalima jėga)

13.1. Šalis jokiomis aplinkybėmis neatsako už Sutarties nevykdymą, jei įrodo, kad Sutartis nebuvo vykdoma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurios įrodinėjamos teisės aktų nustatyta tvarka. Apie nenugalimos jėgos aplinkybes Šalis raštu praneša kitai Šaliai per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo dienos.

13.2. Neapribojant 13.1 punkto nuostatų, neatsakome už IT sistemos, ryšių sistemos ar mokėjimo sistemos gedimus, nepriklausomai nuo to, ar jie atsirado dėl techninės, ar programinės įrangos gedimo. Ši nuostata netaikoma mūsų sistemų arba sistemų, kurias tiesiogiai techniškai kontroliuojame ir prie kurių turime prieigą, gedimams, jei nesilaikome veiklos tęstinumo plane numatytų apsaugos nuo jų gedimų priemonių pagal įprastą rinkos praktiką ir nesugebėjome pagrįstai sušvelninti gedimo pasekmių.

14. Atstovavimas ir garantijos

14.1. Pareiškiate ir garantuojate, kad:

 • 14.1.1. jei esate juridinis asmuo, esate teisėtai įregistruotas ir teisėtai įsteigtas pagal įregistravimo jurisdikcijos arba bet kurios šalies ar teritorijos, kurioje vykdote veiklą, įstatymus;
 • 14.1.2. Sutarties pasirašymas ir jos vykdymas niekaip nepažeidžia, neprieštarauja, ir netrukdo jokiems teisiniams įsipareigojimams, įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų įmonės įstatus ar panašų dokumentą arba bet kokį susitarimą tarp jūsų ir trečiosios šalies ar bet kurio susijusio subjekto;
 • 14.1.3. esate gavę ir išlaikysite visus būtinus sutikimus, įgaliojimus, leidimus ir kitas taikytinas sąlygas, kad galėtumėte teisėtai vykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir jos sudėtines dalis;
 • 14.1.4. galite teisėtai vykdyti savo veiklą bet kurioje šalyje ar teritorijoje, kurioje parduodate, tiekiate, pristatote, skatinate pirkti arba reklamuojate savo prekes ar paslaugas, kad esate gavę visus būtinus leidimus, patvirtinimus, licencijas ar sutikimus;
 • 14.1.5. visa informacija, kurią mums pateikėte teikdami paraišką ir sudarydami Sutartį, yra išsami ir tiksli;
 • 14.1.6. asmuo, jūsų vardu sudarantis Sutartį ir jos sudėtines dalis, yra tinkamai įgaliotas tai daryti;
 • 14.1.7. nesiūlote ir neketinate siūlyti prekių ar paslaugų, draudžiamų pagal Sutarties 8 skyrių;
 • 14.1.8. visada laikysitės savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir jos sudėtines dalis pagal galiojančius įstatymus.

15. Asmens duomenų apsauga

15.1. Kai Šalis veikia kaip duomenų valdytoja (kaip apibrėžta BDAR, toliau – Duomenų valdytojas), ji tvarko asmens duomenis laikydamasi taikomų duomenų apsaugos teisės aktų.

15.2. Kai viena Šalis veikia kaip duomenų tvarkytojas (kaip apibrėžta BDAR, toliau – Duomenų tvarkytojas) asmens duomenų, kuriuos tvarko kita Šalis kaip Duomenų valdytojas, Duomenų tvarkytojas visada laikosi pagrįstų Duomenų valdytojo nurodymų dėl tvarkomų asmens duomenų.

15.3. Asmens duomenų tvarkymas, duomenų subjektai ir jų teisės, asmens duomenų saugojimo sąlygos apibrėžtos mūsų Privatumo politikoje, kurią galima rasti adresu https://walletto.eu/lt/privacy-policy/.

16. Konfidencialumas

16.1. Sutarties galiojimo metu ir jai pasibaigus kiekviena Šalis kitos Šalies konfidencialią informaciją naudos ir atgamins tik Sutarties tikslais ir tik tiek, kiek tai būtina šiam tikslui pasiekti. Darbuotojams, konsultantams ar nepriklausomiems rangovams informacija, kurią būtina žinoti, gali būti teikiama tik pasirašius sutikimą neatskleisti informacijos.

16.2. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, nelaikoma, kad Šalis pažeidė konfidencialumo nuostatas, jei to iš jos reikalaujama pagal įstatymą arba kompetentingo teismo ar valdžios institucijos nurodymą.

16.3. Konfidencialumo įsipareigojimas netaikomas informacijai, kuri:

 • 16.3.1. yra viešai prieinama arba tampa viešai žinoma be kitos Šalies veiksmų;
 • 16.3.2. gaunančiajai Šaliai žinoma be apribojimų prieš gaunant iš kitos Šalies iš jos pačios nepriklausomų šaltinių, kuriuos patvirtina tokios Šalies rašytiniai dokumentai ir kurių tiesiogiai ar netiesiogiai nereikalauja kita Šalis;
 • 16.3.3. kurią Šalis gauna iš trečiosios šalies, teisėtai turinčios teisę perduoti tokią informaciją, neįsipareigodama laikyti tokią informaciją konfidencialia; arba
 • 16.3.4. nepriklausomai sukūrė gaunančiosios Šalies darbuotojai ar atstovai, su sąlyga, kad tokia Šalis gali įrodyti, jog jos darbuotojai ar atstovai neturėjo prieigos prie Konfidencialios informacijos.

17. Pinigų išpirkimas Walletto veiklos nutraukimo atveju

17.1. Esate informuoti, kad mūsų strategija yra išlaikyti mūsų veiklos tęstinumą ir augti kaip elektroninių pinigų įstaigai, tačiau gali būti aplinkybių, kurios gali turėti įtakos mūsų augimo strategijai ar išlikimui.

17.2. Kaip reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai, tuo atveju, jei pagal Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 15 straipsnį nustotume veikti kaip elektroninių pinigų įstaiga, užtikriname, kad jūsų lėšos būtų saugios. Lėšų saugumas užtikrinamas pagal Sutarties 4.11 punktą.

17.3. Jeigu sužinotume apie aplinkybes, kurios gali turėti neigiamą įtaką mūsų tolesniam išlikimui, užtikriname, kad apie tokią galimą situaciją jus informuosime iš anksto ir išpirksime išleistus elektroninius pinigus (jų nominaliąja verte), pervesdami lėšas į kito jūsų pasirinkto Mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje atidarytą mokėjimo sąskaitą. Siekdami užtikrinti elektroninių pinigų išpirkimą, privalote laiku ir tinkamai bendrauti su mumis pagal Bendrųjų sutarties sąlygų 7 skyrių.

18. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas

18.1. Sutartis sudaryta ir aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę. Sutartyje neaptartoms sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

18.2. Esant klausimų ar neaiškumų dėl šių Bendrųjų sutarties sąlygų ir (arba) kitų Sutarties dokumentų turinio, galite susisiekti su mumis el. paštu info@walletto.eu arba telefonu mūsų Darbo valandomis (tel.: +370 67 798 574).

18.3. Ginčai tarp jūsų ir mūsų sprendžiami derybomis ir pagal Bendrųjų sutarties sąlygų 7 skirsnį.

18.4. Jei ginčo nepavyksta išspręsti derybomis, galite pateikti skundą paštu arba el. paštu, nurodydami savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ir atitinkamą informaciją, kodėl manote, kad pažeidėme jūsų teises ir teisėtus interesus. Galite pridėti kitų turimų įrodymų, kurie pagrindžia tokio skundo būtinybę. Norėdami pateikti oficialų skundą, rašykite mums el. paštu complaints@walletto.eu. Atsakymą pateiksime per 15 (penkiolika) Darbo dienų nuo jūsų klausimo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, kai dėl objektyvių priežasčių nėra galimybės atsakymą pateikti per 15 Darbo dienų, atsakymo terminą galime pratęsti, tačiau bet kuriuo atveju terminas negali viršyti 35 (trisdešimt penkių) Darbo dienų.

18.5. Jei esate Vartotojas ir manote, kad jūsų skundas buvo išspręstas neteisingai, turite teisę pateikti skundą tiesiogiai mus prižiūrinčiai institucijai – Lietuvos bankui. Skundą Lietuvos bankui galima pateikti šiais būdais:

18.6. Jei ginčo nepavyksta išspręsti derybomis, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

19. Kliento patvirtinimas

19.1. Sutikdami su šiomis Bendrosiomis sutarties sąlygomis patvirtinate, kad:

 • 19.1.1. išreiškiate norą naudotis Walletto Paslaugomis;
 • 19.1.2. susipažinote su šiomis Bendrosiomis sutarties sąlygomis ir kitomis mokėjimo paslaugų Sutarties neatskiriamų dalių, kurios išvardytos Bendrųjų sutarties sąlygų 1.2 punkte, nuostatomis, su jomis sutinkate bei pripažįstate, kad jos jums yra privalomos;
 • 19.1.3. prieš jums sutinkant su šiomis Bendrosiomis sutarties sąlygomis ir kitomis mokėjimo paslaugų teikimo Sutarties sudėtinėmis dalimis, mes jus informavome ir paaiškinome sąlygas, įskaitant jūsų teises ir pareigas, taip pat Komisinių atlyginimų dydžius;
 • 19.1.4. sutinkate, kad jūsų el. pašto adresą, pašto adresą ir telefono numerį, nurodytus KYC, naudotume informuodami jus apie mūsų siūlomas Paslaugas;
 • 19.1.5. leidžiate mums tvarkyti jūsų duomenis (rinkti, saugoti, registruoti, pateikti, perduoti ir kt.), kuriuos Klientas mums pateikė, taip pat prašyti ir gauti duomenis bei kitą informaciją iš trečiųjų asmenų ir ją tvarkyti. Turime teisę perduoti jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims, jei tai būtina norint teikti Paslaugas arba išieškoti iš jūsų skolas;
 • 19.1.6. sutinkate pateikti papildomą informaciją, jei jos paprašysime, kad patikslintume Sutartyje ir jos sudėtinėse dalyse nurodytą informaciją.

20. Baigiamosios nuostatos

20.1. Be mūsų išankstinio raštiško sutikimo negalite trečiajai šaliai perleisti jokių savo teisių pagal Sutartį.

20.2. Suprantate, kad Paslaugas teikiame tik EEE. Jei nesate fizinis ar juridinis asmuo, kurio gyvenamoji vieta ar registracijos šalis yra EEE, Paslaugos jums gali būti teikiamos jūsų pageidavimu ir iniciatyva (angl. reverse solicitation). Tokiam Paslaugų teikimui taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

20.3. Jūs ir mes pagal Sutartį esame nepriklausomos sutarties šalys, ir šioje Sutartyje nėra laikoma, kad tarp mūsų susiklostė partnerystės, bendros įmonės ar atstovavimo santykiai.

20.4. Jei kompetentingos jurisdikcijos teismas nustato, kad kuri nors Sutarties nuostata yra negaliojanti, neteisėta ar neįgyvendinama, ta nuostata bus atskirta nuo likusios Sutarties dalies, kuri liks galioti ir veikti tiek, kiek leidžia įstatymai.

20.5. Šalys nedelsdamos informuoja viena kitą apie visas aplinkybes, susijusias su tinkamu Sutarties įgyvendinimu. Mūsų prašymu privalote nurodyti šias aplinkybes (pavyzdžiui, pasikeitus teisinio atstovo parašui, iškėlus ir (arba) pateikus ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo, reorganizavimo, pertvarkymo ir t. t.), neatsižvelgiant į tai, ar ši informacija buvo pateikta viešiesiems registrams.

20.6. Norėdami apsaugoti savo lėšas nuo galimų neteisėtų trečiųjų šalių veiksmų, privalote nedelsdami raštu pranešti mums apie savo tapatybės dokumento vagystę ar kitokį praradimą.

20.7. Šalys nedelsdamos praneša viena kitai apie bet kokius savo kontaktinių duomenų pasikeitimus. Mūsų prašymu turite pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad kontaktinė informacija pasikeitė. Šių įsipareigojimų nesilaikymas reiškia, kad pagal naujausią kitai Šaliai pateiktą kontaktinę informaciją išsiųstas pranešimas buvo tinkamai įteiktas, ir kad remiantis tokia kontaktine informacija įvykdyti visi įsipareigojimai buvo įvykdyti tinkamai. Sutinkate, kad turime teisę pranešti jums apie pasikeitusią kontaktinę informaciją, paskelbdami ją viešai.