Bendrosios sutarties sąlygos

Atsisiųsti visą dokumentą

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Bendrosios sutarties sąlygos (toliau – Sutartis) yra mūsų viešoji ofertą sudaryti „Walletto“ siūlomų finansinių paslaugų sutartį. Priėmus Sutartį, vadovaujantis Sutarties 3 skyriumi, Sutartis nustatys „Walletto“ ir Kliento santykius, Šalių teises, pareigas ir kitas sąlygas, susijusius su „Walletto“ teikiamomis paslaugomis.

1.2. Be Sutarties, „Walletto“ ir Kliento santykius taip pat reglamentuoja šie dokumentai, kurie laikomi neatsiejama bendro susitarimo dalimi:

 • 1.2.1. Paslaugų teikimo sąlygos, kurios taikomos Klientui naudojantis konkrečią Paslaugą ir kurias galima rasti adresu /important-information/;
 • 1.2.2. Komisiniai atlyginimai, kuriuos galima rasti adresu /pricing/;
 • 1.2.3. Privatumo politika, kuria galima rasti adresu /privacy-policy/;
 • 1.2.4. papildomi susitarimai, sudaryti „Walletto“ ir Kliento Sutarties rėmuose;
 • 1.2.5. 1.2.1–1.2.4 punktuose išvardytų dokumentų papildymai, priedai ir priedėliai.

1.3. Sutarties 1.2.1–1.2.5 punktuose išvardytuose dokumentuose pateikiamos specialios nuostatos, pagal kurias Klientas ir „Walletto“ susitaria dėl šiuose dokumentuose nurodytų atitinkamų Paslaugų naudojimo. Juose išdėstytos sąlygos yra specialiosios nuostatos, turinčios viršenybę prieš kitas Sutarties nuostatas.

1.4. Registruodamasis Sistemoje Klientas patvirtina, kad supranta, jog Sutartis ir kitos neatskiriamos jos dalys kartu su Privatumo politika yra labai svarbios ir turi būti atidžiai perskaitytos prieš nusprendžiant naudotis „Walletto“ teikiamomis Paslaugomis.

1.5. Sutartis įsigalioja ir galioja neribotą laiką, kai Klientas išreiškia sutikimą jos laikytis ir užbaigia registracijos procesą Sistemoje. Paslaugų teikimo sąlygos taikomos, kai Klientas pradeda naudotis konkrečia Paslauga. Kitos neatskiriamos šios Sutarties dalys gali įsigalioti skirtingomis sąlygomis, kaip išsamiai nurodyta Sutartyje.

1.6. Pagal Sutarties nuostatas „Walletto“ teikia šias Paslaugas:

 • 1.6.1. elektroninių pinigų išleidimas ir išpirkimas;
 • 1.6.2. paslaugos, leidžiančios į Sąskaitą įmokėti pinigus ir atlikti visas operacijas, reikalingas Sąskaitai tvarkyti;
 • 1.6.3. paslaugos, leidžiančios iš Sąskaitos išsiimti pinigus ir atlikti visas operacijas, reikalingas mokėjimo sąskaitai tvarkyti;
 • 1.6.4. valiutos keitimas.

1.7. Kitos „Walletto“ siūlomos Paslaugos yra aprašytos ir teikiamos Paslaugų teikimo sąlygose ir kituose dokumentuose, aprašytuose Sutarties 1.3 punkte.

2. Sąvokos

2.1. Sąskaita – mūsų Sistemoje jūsų naudojimui atidaryta sąskaita.

2.2. Darbo diena – bet kuri diena, išskyrus šeštadienį, sekmadienį arba valstybinę ar nedarbo dieną Lietuvoje.

2.3. Klientas, jūs arba jūsų – fizinis ar juridinis asmuo, sutinkantis su šia Sutartimi.

2.4. Komisinis (-iai) atlyginimas (-ai) – mokestis, kurį imame už mokėjimo operaciją ir (arba) susijusias Paslaugas. Komisiniai atlyginimai už mūsų Paslaugas ir operacijas viešai skelbiami adresu https://walletto.eu/pricing/. Komisiniai atlyginimai patvirtinami ir keičiami Sutartyje nustatyta tvarka.

2.5. Konfidenciali informacija – bet kokia informacija, kuri pažymėta žyma „Konfidencialu“ arba „Nuosavybinė“ arba kuri turėtų būti pagrįstai laikoma konfidencialia, atsižvelgiant į informacijos atskleidimo aplinkybes arba jos pobūdį; įskaitant, nepažeidžiant pirmiau pateiktos informacijos bendrumo, konfidencialiomis laikomos Sutarties sąlygos, taip pat verslo planai, duomenys, strategijos, metodai, klientai ir jų sąrašai, techninės specifikacijos, sandorių duomenys ir duomenys apie klientus.

2.6. Vartotojas – fizinis asmuo, kuris naudojasi Paslaugomis pagal Sutartį ir nesiekia tikslų, nesusijusių su šio asmens verslo, komercine ar profesine veikla.

2.7. EEA – European Economic Area;

2.7. EEE – Europos ekonominė erdvė.

2.8. Elektroniniai pinigai / lėšos – elektroniniu, įskaitant magnetinį, būdu saugoma piniginė vertė, išreikšta reikalavimu „Walletto“. Elektroniniai pinigai išleidžiami gavus lėšas, skirtas Mokėjimo operacijoms atlikti, ir juos priima fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra „Walletto“. Kad Sutartyje būtų paprasčiau, kalbėdami apie jūsų sąskaitoje laikomus elektroninius pinigus, vartosime terminą „Lėšos“.

2.9. BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis Duomenų Apsaugos Reglamentas).

2.10. Bendrosios sutarties sąlygos / Sutartis – dabartinės Bendrosios sutarties sąlygos. Šalių santykiams taikomos Bendrosios sutarties sąlygas, įskaitant kitas neatskiriamas jų dalis, vadiname „Sutartimi“.

2.11. KYC – „Pažink savo klientą“ (angl. Know Your Customer) procesas, kurio metu Klientas identifikuojamas ir patikrinamas.

2.12. Šalys – šios Sutarties šalys, t. y. Klientas (jūs) ir „Walletto“ (mes).

2.13. Mokėtojas – fizinis arba juridinis asmuo, pateikiantis Mokėjimo nurodymą.

2.14. Gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris Mokėjimo nurodyme nurodytas kaip lėšų gavėjas.

2.15. Mokėjimo priemonė (s) – personalizuota priemonė (daiktas) ir (arba) tam tikros Šalių sutartos procedūros, kurias naudojate Mokėjimo nurodymui inicijuoti.

2.16. Mokėjimo nurodymas – bet koks Mokėtojo arba Gavėjo nurodymas paslaugų teikėjui, kuriuo prašoma atlikti Mokėjimo operaciją.

2.17. Mokėjimo operacija (-os) – Mokėtojo arba jo vardu, arba Gavėjo inicijuotas lėšų įmokėjimo, pervedimo ar išėmimo veiksmas, neatsižvelgiant į Mokėtojo ir Gavėjo tarpusavio įsipareigojimus.

2.18. Saugumo duomenys – bet kokie jūsų sukurti arba gauti ir naudoti personalizuoti duomenys, skirti prieigai prie Sąskaitos arba atskirų mūsų teikiamų Paslaugų inicijavimui ir valdymui ir (arba) Mokėjimo operacijų inicijavimui, autorizavimui, įgyvendinimui, patvirtinimui ir priėmimui.

2.19. Paslaugų teikimo sąlygos – neatskiriama Šalių Sutarties dalis, susijusi su konkrečiomis konkrečios Paslaugos teikimo sąlygomis.

2.20. Paslauga (-os) – mokėjimų ir el. pinigų paslaugos, nurodytos šios Sutarties 1.6.1–1.6.4 punktuose, arba kitos mūsų teikiamos Paslaugos.

2.21. Sistema – elektroninė sistema, naudojama Paslaugoms teikti, prieinama nuotolinio ryšio priemonėmis arba internetu.

2.22. Unikalus identifikatorius – raidžių, skaičių ir simbolių derinys (pvz., IBAN formato numeris), kurį mes, kaip mokėjimo paslaugų teikėjas, galime jums suteikti, kad vienareikšmiškai identifikuotume jus ir (arba) jūsų sąskaitą atliekant Mokėjimo operacijas. Sutartyje, priklausomai nuo konteksto, ši sąvoka taip pat gali reikšti identifikatorius, išduodamus Mokėtojams arba Mokėjimų gavėjams atliekant Mokėjimo operacijas, kurias gaunate arba atliekate.

2.23. „Walletto“, mes, mūsų ar mus – UAB „Walletto“, įmonės kodas 304686884, registruota buveinė: Žalgirio g. 92-805, 09303 Vilnius, Lietuva, el. paštas info@walletto.eu, interneto svetainės adresas www.walletto.eu. „Walletto“ yra įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ir turi Lietuvos banko 2018 m. kovo 29 d. išduotą elektroninių pinigų įstaigos licenciją Nr. 33. Lietuvos bankas prižiūri „Walletto“. Daugiau informacijos apie priežiūros instituciją rasite paspaudę šią nuorodą https://www.lb.lt/en/.

3. Registracija Sistemoje

3.1. Norėdamas gauti prieigą prie Sąskaitos ir naudotis Paslaugomis, Klientas pirmiausia turi pateikti paraišką atidaryti Sąskaitą ir pateikti informaciją bei dokumentus, kurių prašome mūsų KYC procesui. Klientas sutinka, kad mes turime teisę reikalauti papildomų duomenų ir informacijos, kad užtikrintume tapatybės nustatymo ir patikrinimo procedūras.

3.2. Pasiliekame teisę reikalauti, kad dokumentai būtų išversti, legalizuoti arba patvirtinti apostile, jei teisės aktuose nenustatyta kitaip.

3.3. Už mūsų prašomos informacijos ir dokumentų pateikimą atsako tik Klientas. Visas išlaidas, susijusias su prašomų dokumentų pateikimu, padengia Klientas.

3.4. Klientas atsako už tai, kad visa informacija, pateikta registracijos proceso metu arba bet kuriuo metu po jo, būtų tiksli ir teisinga. Klientas supranta, kad jis yra atsakingas už bet kokius nuostolius, galinčius atsirasti dėl negaliojančių dokumentų ar informacijos pateikimo, ir prisiima juos sau.

3.5. Mes pasiliekame teisę atsisakyti teikti Paslaugas dėl šių nurodytų sąlygų:

 • 3.5.1. jei Klientas nepateikia reikalaujamos informacijos ir dokumentų arba pateikia netinkamus, klaidingus ar nepagrįstus dokumentus ar informaciją;
 • 3.5.2. jei tai būtų draudžiama pagal Sutartyje, Paslaugų teikimo sąlygose, kitose neatsiejamose dalyse nustatytas sąlygas arba pagal galiojančius teisės aktus, reguliavimo gaires ar nutarimus, verslo praktiką;
 • 3.5.3. savo nuožiūra, remdamiesi vidine politika ir (arba) procedūromis, „Walletto“ gali motyvuoti šį sprendimą, tačiau pasiliekame teisę nenurodydami jokios priežasties, tačiau garantuojame, kad atsisakymas jus registruoti visada bus pagrįstas svarbiomis priežastimis, net jei negalime arba neturime teisės jų atskleisti.

3.6. Patikrinę jūsų pateiktus dokumentus ir informaciją, nepažeisdami 3.5 punkto nuostatų, turite teisę pradėti naudotis Sąskaita ir mūsų Paslaugomis. Prisijungimas prie Sistemos su pateiktais „Walletto“ Saugumo duomenimis reiškia jūsų sutikimą ir pritarimą Sutarties sąlygoms bei mūsų dalykinių santykių pradžią.

3.7. Jei esate fizinis asmuo, registracijos procesui taip pat taikomos šios sąlygos:

 • 3.7.1. žinote, kad „Walletto“ teikia Paslaugas asmenims, sulaukusiems 18 (aštuoniolikos) metų;
 • 3.7.2. yketinate naudotis mūsų Paslaugomis ir fizinio asmens Sąskaita yra atidaryta jūsų verslo tikslais, pavyzdžiui, gauti pajamų iš verslo santykių ir t. t., nebent yra atitinkami patvirtinamieji dokumentai (verslo liudijimas, individualios veiklos pažyma ir t. t.). Jei Klientas pažeidžia šią sąlygą, „Walletto“ turi teisę nutraukti Sutartį;
 • 3.7.3. turite teisę atidaryti vieną sąskaitą, nebent mes aiškiai patvirtiname papildomų sąskaitų atidarymą.

3.8. Atsižvelgiant į Sutarties 3.7 punktą, Klientas, kuris yra fizinis asmuo (Vartotojas), naudojasi „Walletto“ teikiamomis Paslaugomis tik savo asmeniniams poreikiams. Jei „Walletto“ prieš ir (arba) po Sąskaitos registracijos Sistemoje nustato, kad Klientas, kuris buvo identifikuotas kaip Vartotojas, naudojasi „Walletto“ teikiamomis Paslaugomis savo verslo, komerciniais ar profesiniais tikslais, Klientas nebelaikomas Vartotoju.

4. Elektroninių pinigų išleidimas ir išpirkimas

4.1. Savo Sąskaitoje galite įnešti, pervesti, laikyti lėšas pervedimams, atlikti vietinius ir tarptautinius pinigų pervedimus, mokėti įmokas, taip pat gauti pinigus į Sąskaitą, atsiskaityti už prekes ir paslaugas bei atlikti kitas operacijas, tiesiogiai susijusias su Mokėjimo operacijomis. Mūsų Paslaugomis galite naudotis tik baigę Sutarties 3 skyriuje aprašytą procedūrą.

4.2. Naudodamiesi mūsų Paslaugomis patvirtinate, kad:

 • 4.2.1. gaunamos lėšos nėra gautos dėl neteisėtų veiksmų, įskaitant, bet neapsiribojant draudžiamomis veiklomis;
 • 4.2.2. gautos lėšos nebus naudojamos neteisėtiems tikslams.

4.3. Jūsų Sąskaitoje esančios lėšos laikomos Elektroniniais pinigais, kuriuos išleidžiame po to, kai pervedate arba įnešate pinigus į savo Sąskaitą. Kai į Sąskaitą gauname jūsų įnešamas arba pervedamas lėšas, mes jas įskaitome į jūsų Sąskaitą, kartu išleisdami Elektroninius pinigus nominaliąja verte. Elektroniniai pinigai įskaitomi ir laikomi jūsų Sąskaitoje.

4.4. Konkretų lėšų įnešimo ar pervedimo į savo Sąskaitą būdą pasirenkate pasirinkdami tam tikrą būdą / funkciją Sąskaitoje, kurioje pateikiamos instrukcijos, kaip deponuoti pinigus pagal kiekvieną Mokėjimo priemonę.

4.5. Elektroninių pinigų nominalioji vertė atitinka pinigų, įneštų arba pervestų į jūsų Sąskaitą, vertę (atskaičius standartinį Komisinį atlyginimą, taikomą konkrečiai Mokėjimo priemonei).

4.6. Jūsų Sąskaitoje laikomi Elektroniniai pinigai nėra indėlis ir mes jokiomis aplinkybėmis nemokame jokių palūkanų už jūsų Sąskaitoje laikomus Elektroninius pinigus ir neteikiame jokių kitų lengvatų, susijusių su Elektroninių pinigų laikymo laikotarpiu.

4.7. Jūsų prašymu Sąskaitoje laikomi Elektroniniai pinigai bet kuriuo metu išperkami nominaliąja verte, nebent Šalys susitaria kitaip.

4.8. Prašymą išpirkti Elektroninius pinigus pateikiate suformuodami Mokėjimo nurodymą pervesti Elektroninius pinigus iš savo Sąskaitos.

4.9. Elektroninių pinigų išpirkimui netaikomos jokios specialios sąlygos, besiskiriančios nuo standartinių sąlygų, taikomų jūsų Sąskaitoje atliekamiems pervedimams ir kitoms Mokėjimo operacijoms. Pasirenkate išperkamų arba pervedamų Elektroninių pinigų sumą.

4.10. Už Elektroninių pinigų išpirkimą papildomo mokesčio nėra. Išpirkdami Elektroninius pinigus, už pinigų pervedimą ar išėmimą mokate standartinį Komisinį atlyginimą, kuris priklauso nuo pasirinkto Elektroninių pinigų pervedimo ar išėmimo būdo. Už pinigų pervedimą ar išėmimą taikomi standartiniai mokesčiai.

4.11. Jūsų Sąskaitoje esančios lėšos saugomos laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. Jūsų lėšas galime apsaugoti atskirdami jas nuo nuosavų „Walletto“ lėšų vienu iš dviejų būdų, kuriuos pasirenkame savo nuožiūra ir taikydami vidines procedūras:

 • 4.11.1. įnešant jas atskiroje sąskaitoje Lietuvos Respublikos kredito įstaigoje (įskaitant Lietuvos Respublikoje įsteigtą užsienio kredito įstaigos filialą), EEE kredito įstaigoje, Lietuvos banke arba EEE centriniame banke;
 • 4.11.2. investuojant į saugų, likvidų, mažos rizikos turtą kompetentingos institucijos teisės aktuose nustatyta tvarka.

5. Paslaugų apribojimas

5.1. Sąskaita gali būti užblokuota Kliento iniciatyva, jei Klientas pateikia mums atitinkamą prašymą. Turime teisę reikalauti, kad Kliento žodžiu pateiktas prašymas užblokuoti Sąskaitą vėliau būtų patvirtintas raštu arba kitu mums priimtinu būdu.

5.2. Jei mums kyla pagrįstų abejonių, kad Klientas nepateikė Sutarties 5.1 punkte nurodyto prašymo, turime teisę atsisakyti blokuoti Sąskaitą. Tokiais atvejais mes neatsakome už jokius nuostolius, kurie gali atsirasti dėl minėto prašymo neįvykdymo.

5.3. Apribojus Kliento Sąskaitos, automatiškai sustabdomos ir kitos susijusios Paslaugos, įskaitant bet kokias Mokėjimo priemones, jei tokios yra suteiktos Klientui.

5.4. Turime teisę laikinai apriboti arba visam laikui visiškai užblokuoti Sąskaitą arba Paslaugų teikimą (pvz., Mokėjimo operacijų vykdymą, lėšų įskaitymą į Sąskaitą, Mokėjimo priemonės operacijas ir t. t.):

 • 5.4.1. jei yra objektyviai pagrįstų priežasčių, susijusių su Sąskaitos lėšų ir (arba) Mokėjimo priemonės saugumu, įtariamu neteisėtu ar nesąžiningu Sąskaitoje esančių lėšų ir (arba) Mokėjimo priemonės naudojimu;
 • 5.4.2. jei nesilaikote Sutarties;
 • 5.4.3. jei turime pagrįstų įtarimų, kad Sąskaitoje esančios Lėšos gali būti naudojamos neteisėtai veiklai, įskaitant, bet neapsiribojant, nusikalstamai veikai vykdyti;
 • 5.4.4. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais pagrindais ir (arba) mūsų sudarytuose papildomuose susitarimuose nurodytais atvejais.

5.5. Apie įtariamą ar faktinį sukčiavimą arba grėsmę Paslaugų saugumui jūsų asmeninėje Sąskaitoje įsipareigojame jus informuoti telefonu, el. paštu, paštu ar bet kuriuo kitu tuo metu saugiu ir tinkamu būdu.

5.6. Pagal Sutartį nustatytus apribojimus atšauksime, kai išnyks apribojimo priežastys.

5.7. Neatsakome už nuostolius, patirtus dėl Paslaugų teikimo apribojimo.

6. Komisinis atlyginimas ir valiutos keitimas

6.1. Mūsų teikiamos paslaugos yra mokamos. Mūsų Paslaugų Komisiniai atlyginimai yra neatskiriama Sutarties dalis. Paslaugų Komisiniai atlyginimai nurodyti mūsų interneto svetainėje https://walletto.eu/pricing/.

6.2. Mūsų standartinės Paslaugos apmokestinamos pagal šią Sutartį ir Komisinius atlyginimus. Paslaugos, kurios nėra apibrėžtos čia ir (arba) Komisinių atlyginimų tinklalapyje arba kai pagal atskirus susitarimus susitariame dėl skirtingų Komisinių atlyginimų, bus apmokestinamos atskiromis kainomis, apie kurias jums bus pranešta prieš pradedant naudotis tokiomis Paslaugomis. Todėl mūsų interneto svetainėje nurodyti Komisiniai atlyginimai gali būti netaikomi ir vietoj jų taikomos kainos, kurios pateikiamos patvariojoje laikmenoje per sutartus komunikacijos kanalus (pvz., el. paštu).

6.3. Patvirtindami, kad perskaitėte Sutartį, taip pat patvirtinate, kad atidžiai susipažinote su Komisiniais atlyginimais ir Paslaugų sąlygomis, įskaitant kitas mūsų teikiamas Paslaugas.

6.4. Visi jūsų mokėtini Komisiniai atlyginimai bus išskaičiuoti iš jūsų Sąskaitos likučio. Jei jūsų Sąskaitos likutis yra nepakankamas arba Sąskaitos likutis tampa neigiamas, pasiliekame teisę išrašyti jums sąskaitą už trūkumus ir (arba) nepriemokas.

6.5. Jei jūsų Sąskaitos likutis yra nepakankamas ir pagal 3.7.3 punktą mes patvirtinome papildomų sąskaitų atidarymą, pasiliekame teisę išskaičiuoti Komisinius atlyginimus iš visų kitų atidarytų sąskaitų.

6.6. Užtikrinate pakankamą Sąskaitoje esančių Lėšų likutį, kad galėtume išskaičiuoti Komisinį atlyginimą. Jei neturime galimybės iš jūsų Sąskaitos likučio išskaičiuoti už suteiktas Paslaugas mokėtino Komisinio atlyginimo, skolos sumai išrašysime atskirą sąskaitą faktūrą. Sąskaitos faktūros apmokamos per 10 (dešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Vėluojant sumokėti, pasiliekame teisę skaičiuoti 0,02 proc. delspinigius ir (arba) nedelsiant nutraukti Sutartį, apie tai pranešę jums raštu.

6.7. Jei jūsų Sąskaitoje nepakanka lėšų Mokėjimo operacijai įvykdyti ir Komisiniam atlyginimui sumokėti, turime teisę atsisakyti įvykdyti Mokėjimo operaciją.

6.8. Jei nenurodyta kitaip, Komisiniai atlyginimai nurodomi eurais.

6.9. Valiutų keitimo kursai jums bus pateikti prieš įvykdant Mokėjimo nurodymą.

6.10. Valiuta keičiama pagal Europos centrinio banko (https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) valiutų kursą, kuris galioja perskaičiavimo metu.

6.11. Pakeistą bazinį valiutos keitimo kursą galime taikyti nedelsiant, be išankstinio įspėjimo.

6.12. Jei valiuta, kuria atliekama Mokėjimo operacija, skiriasi nuo valiutos, kuri nurašoma iš Sąskaitos, tokios valiutos konvertuojamos pagal operacijos metu galiojantį Europos centrinio banko kursą. Europos centrinio banko kursas skelbiamas https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html.

7. Komunikavimas

7.1. Sutartis, visa informacija apie bet kokius Paslaugų pakeitimus ir informacija apie Komisinį atlyginimą pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis. Patvirtinate, kad visas mūsų ir jūsų bendravimas vyks anglų kalba, nebent būtų susitarta dėl kitos priimtinos kalbos.

7.2. Informacija jums teikiama šiais būdais:

 • 7.2.1. informacija gali būti pateikiama asmeniškai, per mūsų Sistemą, siunčiama paštu, el. paštu, telefonu ir kitomis telekomunikacijų priemonėmis, įskaitant elektronines;
 • 7.2.2. informacija gali būti skelbiama mūsų interneto svetainėje, taip pat galime pateikti informaciją spaudoje, socialiniuose tinkluose ar kitoje žiniasklaidoje. Laikoma, kad viešai pateikta informacija jums buvo tinkamai perduota, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų privalomuosius reikalavimus ir (arba) atvejus, kai privalome jus informuoti asmeniškai.

7.3. Patvirtinate, kad mūsų ir jūsų bendravimas pirmiausia vyks per Sistemą ir el. paštu. Informacijos atskleidimas mūsų paskyroje ir el. paštu reiškia, kad pateikta informacija yra tinkama ir veiksminga.

7.4. Patvirtinate, kad bendravimas per Sistemą vyks tik tuo atveju, jei savo asmeninėje sąskaitoje įvesite prisijungimo duomenis arba kitus prašomus asmeninius Saugumo patvirtinimo duomenis, kuriuos jums pateikėme, kad galėtume patvirtinti jūsų, kaip Kliento, tapatybę.

7.5. Galimas bendravimas el. paštu vyksta tarp mūsų el. pašto, nurodyto svetainėje, ir jūsų el. pašto, kurį nurodėte registracijos metu. El. laiškas laikomas tinkamai pristatytu kitą Darbo dieną.

7.6. Jei bendraujate telefonu, būsite patvirtinti pagal savo duomenis. Bendravimas telefonu tarp mūsų ir jūsų galimas mūsų darbo valandomis. Laikoma, kad pranešimas buvo tinkamai perduotas telefonu pokalbio su jumis metu.

7.7. Bendraujant paštu laiškai pristatomi kitos šalies adresu. Laikoma, kad laiškas tinkamai įteiktas trečiąją dieną po išsiuntimo, net jei pranešama, kad laiškas negali būti įteiktas kitai šaliai arba kad kita šalis atmetė laišką ar jo neatsiėmė per nustatytą terminą, net jei adresatas nežinojo apie laišką.

7.8. Mūsų interneto svetainėje, jūsų Sąskaitoje paskelbta informacija, taip pat viešai paskelbta informacija laikoma tinkamai pateikta tokios informacijos paskelbimo dieną.

7.9. Įsitikinkite, kad pranešimus gaunate nurodytu el. paštu, telefonu, pašto dėžute, specialioje mūsų Sistemos skiltyje, mūsų interneto svetainėje ir kitomis priemonėmis. Šie veiksmai atliekami siekiant laiku pastebėti pranešimus apie teisinių dokumentų pakeitimus ar svarbią informaciją.

7.10. Sutinkate, kad pagal galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus galime įrašinėti visą vykstantį bendravimą tarp mūsų ir jūsų, naudodami bet kokias turimas technines priemones, ir archyvuoti visus įrašus, taip pat bet kokios informacijos ir dokumentų, kuriuos gauname iš jūsų ir trečiųjų šalių, kopijas. Esate informuoti, kad bet kuriuo metu galime naudoti šią informaciją Sutartyje nustatytais tikslais arba siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi Sutarties.

7.11. Turite teisę gauti informaciją apie Sutartį ir Sutartį popierine forma arba bet kurioje kitoje patvariojoje laikmenoje, kurioje galime pateikti tokią informaciją.

7.12. Užtikrinate, kad pateikti kontaktiniai duomenys (pašto adresas, telefono numeris, el. pašto adresas) būtų atnaujinti. Jei jūsų kontaktiniai duomenys yra pasenę ir mes nepateikiame pranešimų arba mes pateikiame pranešimą, o jūs atsisakote su mumis bendradarbiauti, visos su tuo susijusios pasekmės tenka jums.

7.13. Nedelsdami informuokite mus apie aplinkybes, svarbias Sutarties vykdymui, ir pateikite atitinkamus dokumentus (pvz., vardo, pavardės ir (arba) įmonės pavadinimo pasikeitimą, kontaktinių duomenų pasikeitimą ir t. t.).

7.14. Esame visiškai pasiryžę vykdyti savo įsipareigojimus kovoti su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu, finansiniu sukčiavimu ir kitus teisinius įpareigojimus, kuriuos nustato prižiūrinčios institucijos. Todėl mes savo nuožiūra bet kuriuo metu galime paprašyti Kliento pateikti papildomų dokumentų ar informacijos. Turime teisę reikalauti papildomos informacijos ir (arba) dokumentų, susijusių su Kliento atliktais sandoriais, arba prašyti Kliento atnaujinti Kliento KYC klausimyną.

7.15. Jei Klientas nepateikia prašomų dokumentų ar informacijos per protingą laiką, pasiliekame teisę visiškai ar iš dalies sustabdyti Paslaugų teikimą.

8. Draudžiamos veiklos

8.1. Naudojantis mūsų paslaugomis draudžiama gauti ar atlikti mokėjimus, susijusius su toliau nurodyta veikla:

 • 8.1.1. nelicencijuotos finansų įstaigos, įskaitant nelicencijuotas valiutos keityklas ir pinigų perlaidų paslaugų teikėjus;
 • 8.1.2. asmenys, dalyvaujantys neteisėtame internetinių lošimų versle;
 • 8.1.3. klientai, kurių verslo tipas ar praktika yra įtraukti į Tarptautinių kortelių organizacijų draudimų sąrašą;
 • 8.1.4. neteisėta veikla, produktai ir paslaugos, pavyzdžiui, neteisėtos azartinių lošimų paslaugos (įskaitant, bet neapsiribojant, neteisėtus internetinius kazino, sporto lažybas, lažybas, atvirkštinius aukcionus ir loterijas);
 • 8.1.5. bet kokios paslaugos, kuriomis teikiama periferinė parama neteisėtai veiklai (t. y. receptiniai vaistai, draudžiamos medžiagos ar jų sudedamosios dalys; narkotinės medžiagos);
 • 8.1.6. ginklai, šaunamieji ginklai, bet kokios rūšies amunicija;
 • 8.1.7. tabako gamyba arba prekyba juo;
 • 8.1.8. prekyba laukiniais gyvūnais ir laukinės gamtos produktais;
 • 8.1.9. prekyba žmonėmis ar tuo ja susiję veiksmai;
 • 8.1.10. radioaktyviųjų medžiagų gamyba arba prekyba jomis;
 • 8.1.11. prekyba gyvūnų kailiais, kaulais ir dramblio kaulu;
 • 8.1.12. marihuana, įskaitant medicininę;
 • 8.1.13. aukos, labdaros organizacijos, pelno nesiekiančios organizacijos, išskyrus: 1) visuotinai pripažintos ir gerą reputaciją turinčias tarptautines labdaros organizacijas; 2) Europos ekonominėje erdvėje registruotas labdaros organizacijas;
 • 8.1.14. suaugusiųjų, susijusių su zoofilija, vaikų pornografija, nekrofilija, prievarta ir kita uždrausta medžiaga;
 • 8.1.15. kitos prekės ar paslaugos, kurių pardavimas, tiekimas, pristatymas, siūlymas ar rinkodara yra draudžiami ar ribojami Pardavėjo jurisdikcijoje arba bet kurioje jurisdikcijoje, kurioje yra bet kuris iš jo klientų;
 • 8.1.16. saugomi meno, istorijos ir kultūros kūriniai;
 • 8.1.17. greito praturtėjimo schemos, Ponzi schemos, sniego gniūžtės schemos, investiciniai klubai ar panaši veikla;
 • 8.1.18. eskorto paslaugos;
 • 8.1.19. masinio elektroninio pašto paslaugos, SMS paslaugos arba klientų rinkodaros sąrašai;
 • 8.1.20. riboto naudojimo elektronika (pvz., kabelinės televizijos dekoderiai, radarai ir stebėjimo įranga).

8.2. Draudžiamų prekių ar paslaugų sąrašą 8.1.1–8.1.20 punktuose galime bet kada pakeisti arba išplėsti, apie tai pranešdami jums. Jei tiekiate prekes ar teikiate paslaugas, kurioms taikomas vėlesnis 8.1.1–8.1.20 punktuose nurodyto sąrašo išplėtimas, turite nedelsdami nutraukti mokėjimus už tokias prekes ar paslaugas.

8.3. Jei neįvykdysite mūsų nurodymo, pasiliekame teisę nutraukti verslo santykius ir Sutarties galiojimą.

8.4. Jei abejojate, ar jūsų prekės ar paslaugos patenka į kurią nors iš išvardytų kategorijų, prieš siūlydami tokias prekes ar paslaugas pirmiausia turėtumėte pasitarti su mumis.

9. Sutarties, jos sudėtinių dalių ir Komisinių atlyginimų pakeitimai

9.1. Sutartis kartais gali būti keičiama.

9.2. Pasiliekame teisę vienašališkai keisti Sutartį ir jos sudedamąsias dalis, įskaitant, bet neapsiribojant, taikomus Komisinius atlyginimus, Paslaugų teikimo sąlygas ir kt.

9.3. Įsipareigojame jus informuoti apie Sutarties, taikomų Komisinių atlyginimų ir (arba) Paslaugų teikimo sąlygų pakeitimus, kurie pablogina jūsų padėtį (pvz., padidina esamus Komisinius atlyginimus):

 • 9.3.1. ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, jei esate fizinis asmuo (Vartotojas);
 • 9.3.2. ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jei esate juridinis asmuo;

9.4. Apie bet kokius taikomus pakeitimus, susijusius su 9.2–9.3 punktais, jums asmeniškai pranešime Sutarties 7 skyriuje nurodytais būdais.

9.5. Jei nesutinkate su siūlomais pakeitimais, turite teisę nedelsdami ir be papildomo mokesčio nutraukti Sutartį prieš jiems įsigaliojant.

9.6. Mes turime teisę keisti Sutartį, jos sudėtines dalis, taikomus Komisinius atlyginimus ir (arba) Paslaugų teikimo sąlygas dėl svarbių priežasčių ir nepranešdami apie tai Sutarties 9.3 punkte nurodytais terminais. Tokiais atvejais nedelsdami informuosime jus apie Paslaugos pakeitimus, paskelbdami informaciją savo svetainėje ir (arba) paštu ir (arba) el. paštu. Tokiu atveju turite teisę nedelsdami nutraukti Sutartį, pranešdami mums apie Sutarties nutraukimą raštu arba kitu mūsų ir jūsų sutartu būdu.

9.7. Sutarties nutraukimas neatleidžia jūsų nuo mūsų įsipareigojimų, atsiradusių iki Sutarties nutraukimo dienos, tinkamo vykdymo.

9.8. Jei nepasinaudojate savo teise nutraukti šią Sutartį pagal Sutarties 9.5 arba 9.6 punktą, laikoma, kad sutinkate su Sutarties, taikomų Komisinių atlyginimų ir (arba) Paslaugų teikimo sąlygų pakeitimais. Jei sutinkate su Sutarties, jos sudėtinių dalių, taikomų Komisinių atlyginimų ir (arba) Paslaugų teikimo sąlygų pakeitimais, vėliau neturėsite teisės pateikti mums savo prieštaravimų ir (arba) pretenzijų dėl tokių pakeitimų turinio.

10. Galiojimas, nutraukimas ir sąskaitos uždarymas

10.1. Jei esate fizinis asmuo (Vartotojas), turite teisę nutraukti šią Sutartį be jokių papildomų mokesčių, nurodytų Komisinių atlyginimų tinklalapyje. Ši sąlyga taikoma tik tuo atveju, jei pranešate mums per 14 (keturiolika) dienų nuo dalykinių santykių pradžios.

10.2. Turite teisę nutraukti šią Sutartį pranešdami mums raštu prieš 30 (trisdešimt) dienų. Be to, bet kuriuo metu iki siūlomos Sutarties pakeitimų įsigaliojimo datos galite nemokamai nutraukti šią Sutartį Sutarties 7 skyriuje nustatyta tvarka.

10.3. Pasiliekame teisę nutraukti Sutartį nuo pranešimo pateikimo dienos, jei:

 • 10.3.1. pradedamas nemokumo procesas, tampate nemokus, sudarote bet kokį susitarimą ar taikos sutartį su kreditoriais arba perleidžiate savo kreditorių naudai, jums ar jūsų verslui paskiriamas bankroto administratorius arba esate likviduojamas savanoriškai (išskyrus pertvarkymą ar sujungimą) arba priverstinai (taikoma juridiniams asmenims);
 • 10.3.2. pažeidžiate Sutartį arba veikiate pažeisdami Sutartį ir nepašalinate pažeidimo per mūsų nurodytą terminą;
 • 10.3.3. turime pagrįstų priežasčių įtarti, kad jūs arba jūsų įgaliotas asmuo elgiasi nesuderinamai su visuotinai privalomais teisiniais reikalavimais, gera morale, sąžiningu elgesiu, kovos su pinigų plovimu sąlygomis arba kad jūsų aplinkybės iš esmės pasikeitė, kad būtų užtikrinta atitiktis Sutarčiai;
 • 10.3.4. turite neįvykdytų įsipareigojimų mums;
 • 10.3.5. kompetentingos institucijos (policija, Lietuvos bankas ar kt.) nurodo mums nutraukti dalykinius santykius su jumis;
 • 10.3.6. jūsų pateikta ir Sutartyje naudojama informacija yra klaidinga, neišsami, netiksli ir nesuprantama;
 • 10.3.7. įrodyta, kad jūsų sukčiavimo veikla buvo susijusi su jūsų Sąskaitos naudojimu arba kad jūs ir (arba) jūsų darbuotojai buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn už sukčiavimą;
 • 10.3.8. jei ir toliau teiksime jums Paslaugas, pažeisime priežiūros institucijos / partnerių taisykles ar rekomendacijas, pramonės standartus arba galime pakenkti savo reputacijai.

10.4. Galimo pinigų plovimo ar teroristų finansavimo atveju, kai turite pateikti papildomus dokumentus, kad įvykdytumėte sustiprinto kliento tapatybės nustatymo reikalavimus. Per šį laukimo laikotarpį turime teisę sustabdyti naudojimąsį Sąskaita, o jei per 45 (keturiasdešimt penkias) dienas nuo tokio prašymo nepateiksite atsakymo, turime teisę nutraukti dalykinius santykius.

10.5. Dėl kitų priežasčių turime teisę nutraukti Sutartį ir jos priedus apie tai pranešdami:

 • 10.5.1. ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, jei esate fizinis asmuo (Vartotojas);
 • 10.5.2. ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jei esate juridinis asmuo.

10.6. Sutarties nutraukimas neatleidžia jūsų nuo mūsų įsipareigojimų, atsiradusių iki Sutarties nutraukimo dienos, tinkamo vykdymo.

10.7. Jei jūsų Sąskaita nebuvo aktyvi ilgiau nei 12 (dvylika) mėnesių, priklausomai nuo aplinkybių, pasiliekame teisę imtis atitinkamų veiksmų toliau nurodytais atvejais:

 • 10.7.1. jei Sąskaitoje nėra lėšų, galime nutraukti Sutartį ir automatiškai uždaryti Sąskaitą. Apie savo ketinimus jus informuosime pagal Sutarties 7 skyrių;
 • 10.7.2. jei Sąskaitoje yra lėšų, kurios yra mažesnės nei Sąskaitos uždarymo mokestis, būsite informuotas Sutarties 7 skyriuje nurodytomis priemonėmis. Vis dėlto, jei po mūsų pranešimo nepradėsite naudotis mūsų teikiamomis Paslaugomis, pasiliekame teisę taikyti Sąskaitos uždarymo mokesčius ir automatiškai uždaryti jūsų Sąskaitą.
 • 10.7.3. jei Sąskaitoje yra Lėšų, mes su jumis susisieksime vadovaujantis Sutarties 7 skyriumi. Tačiau jei po mūsų užklausos neatsiimate Lėšų, pasiliekame teisę taikyti neaktyvios sąskaitos administravimo mokestį (skelbiamą tinklalapyje su Komisiniais atlyginimais). Šis mokestis naudojamas nenaudojamos Sąskaitos administravimo išlaidoms padengti, kol Sąskaitos likutis ištuštėja ir ji automatiškai uždaroma;

10.8. Sutarties 10.7.1–10.7.3 punktuose nurodytais atvejais ir pagal 6.4–6.6 punktus pasiliekame teisę išrašyti sąskaitą faktūrą trūkstamam Sąskaitos uždarymo mokesčio skirtumui padengti.

10.9. Jei Sutartyje numatytais atvejais nutraukiate Sutartį ir kreipiatės su prašymu uždaryti savo Sąskaitą ir ištrinti Sąskaitą iš mūsų Sistemos arba mes nutraukiame Paslaugų teikimą jums ir ištriname jūsų Sąskaitą iš mūsų Sistemos, jūsų Sąskaitoje esančios lėšos pervedamos į jūsų banko sąskaitą arba į jūsų nurodytą sąskaitą kitoje finansų įstaigoje. Turime teisę išskaičiuoti iš šių Lėšų sumas, kurios mums priklauso (už mūsų suteiktas Paslaugas ir išlaidas, kurių nesumokėjote, įskaitant, bet neapsiribojant, baudas ir nuostolius, kuriuos patyrėme dėl jūsų padaryto Sutarties pažeidimo ir kuriuos nustatė finansų įstaigos ir (arba) kitos kompetentingos valstybės institucijos). Kilus ginčui tarp mūsų ir jūsų, turime teisę sulaikyti Lėšas, dėl kurių vyksta ginčas, kol jis bus išspręstas.

10.10. Jei Lėšų jums negrąžinsime dėl nuo mūsų nepriklausančių priežasčių, jums apie tai bus nedelsiant pranešta. Nedelsdami nurodysite kitą sąskaitą arba pateiksite papildomą informaciją, reikalingą Lėšoms grąžinti.

10.11. Jei Klientas nepateikia informacijos apie banko sąskaitą ar kitą finansų įstaigą, į kurią būtų pervestos likusios Lėšos, mes pervesime šias Lėšas į vidinę „Walletto“ sąskaitą iki tolesnių Kliento nurodymų (iš šių Lėšų gali būti išskaičiuoti Komisiniai atlyginimai ir išlaidos, įskaitant, bet neapsiribojant, nuostolius, kuriuos patiriame dėl Kliento padaryto Sutarties pažeidimo). Klientas sutinka su tokia operacija ir patvirtina, kad „Walletto“ sprendimas pervesti likusias lėšas į „Walletto“ vidinę sąskaitą nepatenka į neautorizuotos mokėjimo operacijos apibrėžimą, nes šie veiksmai atliekami turint įgaliojimą, išduotą patvirtinus šią Sutartį ir Klientui neužtikrinus tinkamo bendravimo pagal Sutarties 7 skyrių.

10.12. Susiklosčius 10.10–10.11 punktuose aprašytai situacijai, Klientas per 3 (trejus) metus nuo Sutarties nutraukimo dienos turi pateikti raštišką prašymą pervesti likusias Lėšas į sąskaitą, atidarytą pas kitą mokėjimo paslaugų teikėją. Klientas prisiima visą atsakomybę, kad nepateikus raštiško prašymo „Walletto“ per 3 (trejus) metus nuo Sutarties, pagal kurią buvo atidaryta Sąskaita ir teikiamos Paslaugos, nutraukimo dienos, Klientas neteks teisės susigrąžinti Klientui priklausančių ir „Walletto“ saugomų pirmiau minėtų Lėšų.

11. Sąskaitos naudojimo saugumo reikalavimai

11.1. Esate atsakingi už prietaisų, naudojamų prisijungti prie Sąskaitos, saugumą, nepaliekate jų be priežiūros, viešose vietose ar kitaip lengvai prieinamų tretiesiems asmenims.

11.2. Draudžiama jungtis prie Sąskaitos naudojantis daugiasluoksnio maršrutizatoriaus (TOR tinklo) paslaugomis, nuolat jungiantis iš skirtingose šalyse esančio interneto protokolo (IP) adreso.

11.3. Rekomenduojama laiku atnaujinti programinę įrangą, programas, antivirusines programas, naršykles ir kitas programas.

11.4. Įrenginius rekomenduojama apsaugoti slaptažodžiais, PIN kodais ar kitomis saugos priemonėmis.

11.5. Turite atidžiai įvertinti gaunamus el. laiškus, pranešimus, net jei „Walletto“ nurodyta kaip siuntėjas. Niekada neprašome Klientų atsisiųsti priedų ar įdiegti programinės įrangos. Apgaulingų el. laiškų prieduose gali būti virusų, galinčių pakenkti jūsų prietaisui arba kompromituoti jūsų Sąskaitą.

11.6. Rekomenduojama nespausti nežinomų nuorodų, neatidarinėti nežinomų dokumentų, neįdiegti programinės įrangos ar programų iš nežinomų, nepatikimų šaltinių ir nesilankyti nesaugiose svetainėse.

11.7. „Walletto“ atkreipia jūsų dėmesį, kad mes niekada:

 • 11.7.1. nesikreipsime į jus anonimiškai neoficialiais ryšių kanalais;
 • 11.7.2. nesikreipsime į jus ir neteigsime, kad jūsų Lėšoms gresia pavojus;
 • 11.7.3. nedarysime spaudimo, kad atliktumėte neapgalvotus veiksmus, ir nepateiksime konfidencialių duomenų;
 • 11.7.4. nesiųsime jums nuorodų į svetaines, kuriose gali būti pateikti neskelbtini duomenys;
 • 11.7.5. neteiksime nurodymų atlikti mokėjimus jums nežinomiems asmenims.

11.8. Jei pastebėjote įtartiną veiklą Sąskaitoje ir manote, kad tretieji asmenys galėjo prisijungti prie Sistemos, kad naudotųsi Paslaugomis, privalote:

 • 11.8.1. nedelsdami mus apie tai informuoti ir paprašyti užblokuoti jūsų Sąskaitą;
 • 11.8.2. norėdami toliau naudotis Sąskaita, turite pakeisti slaptažodį, naudoti kitas papildomas Sąskaitos patvirtinimo priemones arba naudoti saugesnes priemones ir ištrinti nesaugias papildomas prisijungimo patvirtinimo priemones.

12. Šalių atsakomybė

12.1. Kiekviena Šalis atsako už visas baudas, netesybas ir kitus nuostolius, kuriuos kita Šalis patiria dėl to, kad kaltoji Šalis pažeidė Sutartį. Kaltoji Šalis įsipareigoja atlyginti tiesioginius nuostolius, patirtus dėl tokios atsakomybės nukentėjusiajai Šaliai.

12.2. Jei Mokėjimo operacija įvykdoma neteisingai, mes atsakome tik dėl savo kaltės. Neatsakome už trečiųjų šalių klaidas.

12.3. Reikėtų pabrėžti, kad negarantuojame nepertraukiamo Paslaugų teikimo. Mūsų Paslaugoms gali turėti įtakos daugelis veiksnių, kurių mes negalime kontroliuoti. Dedame daug pastangų, kad užtikrintume sklandų Paslaugų teikimą. Tačiau mes nesame atsakingi už trečiųjų šalių, kurių „Walletto“ tiesiogiai nekontroliuoja, teikiamas informacines paslaugas, atsiskaitymo sistemas ar kitas paslaugas.

12.4. Jei inicijuojate Mokėjimo nurodymą, Mokėjimo nurodymas įvykdomas nurodant Unikalų identifikatorių, toks Mokėjimo nurodymas laikomas tinkamai įvykdytu, jei jis įvykdytas pagal nurodytą Unikalų identifikatorių. Turime teisę, bet ne pareigą patikrinti, ar gautame Mokėjimo nurodyme nurodytas Unikalus identifikatorius atitinka sąskaitos savininko vardą ir pavardę

12.5. Jei Unikalus identifikatorius mums pateikiamas kartu su sąskaita, kuri turi būti kredituojama arba debetuojama iš Sąskaitos, Mokėjimo nurodymas laikomas tinkamai įvykdytu, jei jis įvykdytas pagal nurodytą Unikalų identifikatorių. Jei atlikę minėtą patikrinimą (pavyzdžiui, siekdami užkirsti kelią pinigų plovimo rizikai) nustatome aiškų mums pateikto Unikalaus identifikatoriaus ir sąskaitos savininko vardo ir pavardės neatitikimą, turime teisę tokio Mokėjimo nurodymo nevykdyti.

12.6. Esame atsakingi už tinkamai inicijuotą Mokėjimo nurodymą pagal šią Sutartį ir (arba) Šalių pasirašytus papildomus susitarimus.

12.7. Jei jūs (Mokėtojas) tinkamai inicijuosite Mokėjimo nurodymą ir Mokėjimo operacija nebus įvykdyta arba bus įvykdyta netinkamai, mes nedelsdami ir nemokamai imsimės priemonių Mokėjimo operacijai atsekti ir informuosime jus apie paieškos rezultatus.

12.8. Tik jūs atsakote už savo mokestinių prievolių vykdymą.

12.9. Esame atsakingi už komisinių nepritaikymą arba jau sumokėto Komisinio atlyginimo negrąžinimą tuo atveju, jei Mokėjimo nurodymas nebuvo įvykdytas arba buvo netinkamai įvykdytas dėl mūsų kaltės.

12.10. Esame atsakingi tik už jūsų tiesioginius nuostolius, susijusius su neįvykdytu arba netinkamai įvykdytu Mokėjimo nurodymu.

12.11. Neatsakome už Gavėjo ir Mokėtojo tarpusavio pretenzijas ir tokių pretenzijų nenagrinėjame. Pretenzijas mums galite pareikšti tik dėl mūsų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

12.12. Mūsų atsakomybės apribojimai netaikomi, jei tokius apribojimus draudžia galiojantys įstatymai.

12.13. Gavėjo ar Gavėjo inicijuotų Mokėjimo operacijų sumos grąžinimo sąlygos yra tokios pačios, kokios nustatytos Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme, jeigu Šalys nesusitarė kitaip.

13. Force Majeure (nenugalima jėga)

13.1. Šalis jokiomis aplinkybėmis neatsako už Sutarties nevykdymą, jei įrodo, kad Sutartis nebuvo vykdoma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurios įrodinėjamos teisės aktų nustatyta tvarka. Apie nenugalimos jėgos aplinkybes Šalis raštu praneša kitai Šaliai per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo dienos.

13.2. Neapribojant 13.1 punkto nuostatų, neatsakome už IT sistemos, ryšių sistemos ar mokėjimo sistemos gedimus, nepriklausomai nuo to, ar jie atsirado dėl techninės, ar programinės įrangos gedimo. Ši nuostata netaikoma mūsų sistemų arba sistemų, kurias tiesiogiai techniškai kontroliuojame ir prie kurių turime prieigą, gedimams, jei nesilaikome veiklos tęstinumo plane numatytų apsaugos nuo jų gedimų priemonių pagal įprastą pramonės praktiką ir nesugebėjome pagrįstai sušvelninti gedimo pasekmių.

14. Atstovavimas ir garantijos

14.1. Pareiškiate ir garantuojate, kad:

 • 14.1.1. jei esate juridinis asmuo, esate teisėtai įregistruotas ir teisėtai įsteigtas pagal įregistravimo jurisdikcijos arba bet kurios šalies ar teritorijos, kurioje vykdote veiklą, įstatymus;
 • 14.1.2. Sutarties pasirašymas ir jos vykdymas jokiu būdu nepažeidžia, neprieštarauja, ir netrukdo jokiems teisiniams įsipareigojimams, įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų įmonės įstatus ar panašų dokumentą arba bet kokį susitarimą tarp jūsų ir trečiosios šalies ar bet kurio susijusio subjekto;
 • 14.1.3. esate gavę ir išlaikysite visus būtinus sutikimus, įgaliojimus, leidimus ir kitus palengvinančius veiksmus, kad galėtumėte teisėtai vykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir jos sudėtines dalis;
 • 14.1.4. galite teisėtai vykdyti savo veiklą bet kurioje šalyje ar teritorijoje, kurioje parduodate, tiekiate, pristatote, reklamuojate ar parduodate savo prekes ar paslaugas, kad esate gavę visus būtinus leidimus, patvirtinimus, licencijas ar sutikimus;
 • 14.1.5. visa informacija, kurią mums pateikėte teikdami paraišką ir sudarydami Sutartį, yra išsami ir tiksli;
 • 14.1.6. asmuo, jūsų vardu sudarantis Sutartį ir jos sudėtines dalis, yra tinkamai įgaliotas tai daryti;
 • 14.1.7. nesiūlote ir neketinate siūlyti prekių ar paslaugų, draudžiamų pagal Sutarties 8 skyrių;
 • 14.1.8. visada laikysitės savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir jos sudėtines dalis pagal galiojančius įstatymus.

15. Asmens duomenų apsauga

15.1. Kiekviena Šalis, veikdama kaip duomenų valdytoja (kaip apibrėžta BDAR, toliau – Duomenų valdytojas), tvarko asmens duomenis laikydamasi taikomų duomenų apsaugos teisės aktų.

15.2. Kai viena Šalis veikia kaip duomenų tvarkytojas (kaip apibrėžta BDAR, toliau – Duomenų tvarkytojas) asmens duomenų, kuriuos tvarko kita Šalis kaip Duomenų valdytojas, Duomenų tvarkytojas visada laikosi pagrįstų Duomenų valdytojo nurodymų dėl tvarkomų asmens duomenų.

15.3. Asmens duomenų tvarkymas, duomenų subjektai ir jų teisės, asmens duomenų saugojimo sąlygos apibrėžtos mūsų Privatumo politikoje, kurią galima rasti adresu https://walletto.eu/privacy-policy/.

16. Konfidencialumas

16.1. Sutarties galiojimo metu ir jai pasibaigus kiekviena Šalis kitos Šalies konfidencialią informaciją naudos ir atgamins tik Sutarties tikslais ir tik tiek, kiek tai būtina šiam tikslui pasiekti. Darbuotojams, konsultantams ar nepriklausomiems rangovams informacija, kurią būtina žinoti, gali būti teikiama tik prieš pasirašant sutikimą neatskleisti informacijos.

16.2. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, nelaikoma, kad Šalis pažeidė konfidencialumo nuostatas, jei to iš jos reikalaujama pagal įstatymą arba kompetentingo teismo ar valdžios institucijos nurodymą.

16.3. Konfidencialumo įsipareigojimas netaikomas informacijai, kuri:

 • 16.3.1. yra viešai prieinama arba tampa viešai žinoma be kitos Šalies veiksmų;
 • 16.3.2. gaunančiajai Šaliai žinoma be apribojimų prieš gaunant iš kitos Šalies iš jos pačios nepriklausomų šaltinių, kuriuos patvirtina tokios Šalies rašytiniai dokumentai ir kurių tiesiogiai ar netiesiogiai nereikalauja kita Šalis;
 • 16.3.3. kurią Šalis gauna iš trečiosios šalies, teisėtai turinčios teisę perduoti tokią informaciją, neįsipareigodama laikyti tokią informaciją konfidencialia; arba
 • 16.3.4. nepriklausomai sukūrė gaunančiosios Šalies darbuotojai ar atstovai, su sąlyga, kad tokia Šalis gali įrodyti, jog jos darbuotojai ar atstovai neturėjo prieigos prie Konfidencialios informacijos.

17. Pinigų išpirkimas „Walletto“ veiklos nutraukimo atveju

17.1. Esate informuoti, kad mūsų strategija yra išlaikyti ir augti kaip elektroninių pinigų įstaigai, tačiau gali būti aplinkybių, kurios gali turėti įtakos mūsų augimo strategijai.

17.2. Kaip reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai, tuo atveju, jei pagal Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 15 straipsnį nustotume veikti kaip elektroninių pinigų įstaiga, užtikriname, kad Jūsų Lėšos būtų saugios. Lėšų saugumas užtikrinamas pagal Sutarties 4.11 punktą.

17.3. Mažai tikėtinu atveju užtikrinsime, kad apie tokią galimą situaciją jus informuosime iš anksto ir išpirksime Lėšas (jų nominaliąją vertę) į kitą jūsų pasirinktą finansų įstaigą. Siekdami užtikrinti Lėšų išpirkimą, privalote užtikrinti tinkamą bendravimą su mumis pagal Sutarties 7 skyrių.

18. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas

18.1. Sutartis sudaryta ir aiškinama pagal Lietuvos teisę. Sutartyje neaptartoms sąlygoms taikoma Lietuvos teisė.

18.2. Ginčai tarp jūsų ir mūsų sprendžiami derybomis ir pagal 7 skirsnį.

18.3. Jei ginčo nepavyksta išspręsti derybomis, galite pateikti skundą paštu arba el. paštu, nurodydami savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ir atitinkamą informaciją, kodėl pažeidėme jūsų teises ir teisėtus interesus. Galite pridėti kitų turimų įrodymų, pagrindžiančių tokio skundo būtinybę. Norėdami pateikti oficialų skundą, rašykite mums el. paštu complaints@walletto.eu. Atsakymą pateiksime per 15 (penkiolika) Darbo dienų nuo jūsų klausimo gavimo dienos, išskyrus išimtinius atvejus, kai atsakymo neįmanoma pateikti per 15 Darbo dienų, atsakymui pateikti ir atskiram pranešimui pateikti galime skirti iki 35 (trisdešimt penkių) Darbo dienų.

18.4. Jei esate Vartotojas ir manote, kad jūsų skundas buvo išspręstas neteisingai, turite teisę pateikti skundą tiesiogiai mus prižiūrinčiai institucijai – Lietuvos bankui. Skundą Lietuvos bankui galima pateikti šiais būdais:

 • 18.4.1. per elektroninę ginčų sprendimo priemonę Elektroninius valdžios vartus;
 • 18.4.2. užpildydami vartotojo prašymo formą, kurią galima rasti Lietuvos banko interneto svetainėje, ir išsiųsdami ją Lietuvos banko Teisės ir licencijavimo departamentui, Totorių g. 4, 01121 Vilnius, el. paštu prieziura@lb.lt;
 • 18.4.3. užpildydami laisvos formos prašymą ir atsiųsdami jį Lietuvos banko Teisės ir licencijavimo departamentui, Totorių g. 4, 01121 Vilnius, el. paštu prieziura@lb.lt;
 • 18.4.4. daugiau informacijos apie reikalavimus atitinkančių dokumentų pateikimo Lietuvos bankui tvarką galima rasti interneto svetainėje https://www.lb.lt/en/dbc-settle-a-dispute-with-a-financial-service-provider.

18.5. Jei norite susisiekti su mumis dėl su Sutartimi susijusių priežasčių, išskyrus pirmiau aprašytas, galite susisiekti su mumis el. paštu info@walletto.eu.

18.6. Jei ginčo nepavyksta išspręsti derybomis, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

19. Kliento patvirtinimas

19.1. Sutikdami su šia Sutartimi ir jos sudėtinėmis dalimis, patvirtinate, kad:

 • 19.1.1. išreiškiate norą naudotis „Walletto“ Paslaugomis;
 • 19.1.2. susipažinote su Sutarties, Privatumo politikos, Komisinių atlyginimų, prašymų, priedų, priedėlių nuostatomis, su jomis sutinkate ir pripažįstate, kad jos jums yra privalomos;
 • 19.1.3. prieš sutikdami su šia Sutartimi ir jos sudėtinėmis dalimis, mes jus informavome ir paaiškinome sąlygas, įskaitant jūsų teises ir pareigas, taip pat Komisinių atlyginimų dydžius;
 • 19.1.4. sutinkate, kad jūsų el. pašto adresą, pašto adresą ir telefono numerį, nurodytus KYC, naudotume informuodami jus apie mūsų siūlomas Paslaugas;
 • 19.1.5. leidžiate mums tvarkyti jūsų duomenis (rinkti, saugoti, registruoti, pateikti, perduoti ir kt.), kuriuos Klientas mums pateikė, taip pat prašyti ir gauti duomenis bei kitą informaciją iš trečiųjų asmenų ir ją tvarkyti. Turime teisę perduoti jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims, jei tai būtina norint teikti Paslaugas arba išieškoti iš jūsų skolas;
 • 19.1.6. sutinkate pateikti papildomą informaciją, jei jos paprašysime, kad patikslintume Sutartyje ir jos sudėtinėse dalyse nurodytą informaciją.

20. Baigiamosios nuostatos

20.1. Be mūsų išankstinio raštiško sutikimo negalite perleisti jokių savo teisių pagal Sutartį trečiajai šaliai.

20.2. Suprantate, kad Paslaugas teikiame tik Europos ekonominėje erdvėje. Jei nesate fizinis ar juridinis asmuo, kurio gyvenamoji vieta ar registracijos šalis yra Europos ekoniminė erdvė, Paslaugos jums gali būti teikiamos jūsų pageidavimu ir iniciatyva (angl. reverse solicitation). Tokiam Paslaugų teikimui taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

20.3. Jūs ir mes pagal Sutartį esame nepriklausomos sutarties šalys, ir šioje Sutartyje nėra laikoma, kad tarp mūsų susiklostė partnerystės, bendros įmonės ar atstovavimo santykiai.

20.4. Jei kompetentingos jurisdikcijos teismas nustato, kad kuri nors Sutarties nuostata yra negaliojanti, neteisėta ar neįgyvendinama, ta nuostata bus atskirta nuo likusios Sutarties dalies, kuri liks galioti ir veikti tiek, kiek leidžia įstatymai.

20.5. Šalys nedelsdamos informuoja viena kitą apie visas aplinkybes, susijusias su tinkamu Sutarties įgyvendinimu. Mūsų prašymu privalote nurodyti šias aplinkybes (pavyzdžiui, pasikeitus teisinio atstovo parašui, iškėlus ir pateikus ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo, reorganizavimo, pertvarkymo ir t. t.), neatsižvelgiant į tai, ar ši informacija buvo pateikta viešiesiems registrams.

20.6. Norėdami apsaugoti savo Lėšas nuo galimų neteisėtų trečiųjų šalių veiksmų, privalote nedelsdami raštu pranešti mums apie savo tapatybės dokumento vagystę ar kitokį praradimą.

20.7. Šalys nedelsdamos praneša viena kitai apie bet kokius savo kontaktinių duomenų pasikeitimus. Mūsų prašymu turite pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad kontaktinė informacija pasikeitė. Šių įsipareigojimų nesilaikymas reiškia, kad pranešimas, išsiųstas pagal naujausią kitai Šaliai pateiktą kontaktinę informaciją, buvo tinkamai įteiktas ir kad visi įsipareigojimai, įvykdyti remiantis tokia kontaktine informacija, buvo tinkamai įvykdyti. Pripažįstate, kad turime teisę pranešti jums apie pasikeitusią kontaktinę informaciją, paskelbdami ją viešai.